Bod hoření

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Burning Temperature)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Podle ČSN 65 0201 nejnižší teplota hořlavé kapaliny, při které vnější zápalný zdroj vyvolá hoření par nad hladinou kapaliny po dobu nejméně 5 s (bez přerušení). Zahřívání se provádí za definovaných podmínek. Při teplotě hoření je rychlost vypařování nejméně tak velká jako rychlost hoření, což zajišťuje trvalý dostatek hořlavých par. Teplota hoření je vždy vyšší, než teplota vzplanutí. U nízkovroucích kapalin je tento rozdíl velmi malý, avšak se snižující se těkavostí narůstá. Za nízkovroucí kapalinu je považována taková látka, která má za normálního tlaku (101,325 kPa) teplotu hoření nižší než 50 °C.[1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016. 87 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/images/soubory/prevence-zavaznych-havarii/metodiky/vykladovy-terminologicky-slovnik-11-2016-final.pdf>.


Bod hoření - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Burning Temperature Brenntemperatur Température de combustion