Kvantitativní analýza rizik chemických procesů

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Komplex metod použitý v logickém procesu hodnocení rizika chemických procesů pomocí míry rizika, která je výsledkem sumarizace rizik všech vybraných nehodových událostí. Řešení probíhá po etapách a směřuje k ocenění následků a pravděpodobností všech koncových stavů scénářů vybraných nehodových událostí. Zároveň obsahuje návrhy pro snížení rizika. Pro kvantifikaci následků se používá modelování fyzikálně chemických procesů a jevů, které se objevují v událostech a výsledcích událostí (úniky, rozptyly, požáry, výbuchy), a modelování expozice a poškození příjemce rizika. [1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016. 87 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/images/soubory/prevence-zavaznych-havarii/metodiky/vykladovy-terminologicky-slovnik-11-2016-final.pdf>.Kvantitativní analýza rizik chemických procesů - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Chemical Process Quantitative Risk Analysis (CPQRA) Analyse des qantitativen Risikos einen chemischen Prozesses Analyse quantitative de risque de processus chimique (f)