Odborná způsobilost v prevenci rizik

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Competence in risk prevention)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Kvalifikace fyzické osoby pro plnění úkolů na úseku prevence rizik. Podle § 10 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik je

 a) alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou,
 b) odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v písmenu a), nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané v oboru, ve kterém fyzická osoba zajišťuje úkoly v prevenci rizik nebo vykonává činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 c) osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušce z odborné způsobilosti (dále jen "periodická zkouška") a
 d) osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, bude-li zajišťovat úkoly v prevenci rizik při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Osvědčení o získání odborné způsobilosti je vydáváno na základě úspěšného vykonání zkoušky z odborné způsobilosti. Každá další zkouška z odborné způsobilosti, na kterou se žadatel o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti přihlásí, pokud již v minulosti úspěšně vykonal zkoušku z odborné způsobilosti, je posuzována jako periodická zkouška. Osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo o úspěšně vykonané periodické zkoušce má ode dne jejího vykonání platnost 5 let.

Odborná způsobilost fyzické osoby k zajištění plnění úkolů v prevenci rizik získaná podle dosavadních právních předpisů se považuje za splněnou po dobu platnosti osvědčení vydaného podle dosavadních právních předpisů, nejdéle však po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti zákona č. 88/2016 Sb.

Pozn. VÚBP, v.v.i.: Zákon č. 88/2016 Sb. nabyl v této věci účinnosti 1. května 2016

[1]


Reference

  1. Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vč. zákona č. 88/2016 Sb.


Odborná způsobilost v prevenci rizik - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Competence in risk prevention Kompetenz in der Risikoprävention(e) Compétence en matière de prévention des risques(f)