Dávka

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Množství látky přijaté subjektem (člověk, zvíře). [1]
  2. Množství toxické látky, které je jedinec (osoba) vystaven. Může představovat množství vstřebané, absorbované nebo inhalované nebo se může vztahovat k celkové koncentraci za čas v bezprostřední blízkosti osoby.[2]
  3. Celkové množství daného činitele (např. chemické látky) přijaté lidským organismem nebo definovaným subjektem životního prostředí. V příloze vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 251/1998 Sb., kterou se stanoví metody pro zjišťování toxicity chemických látek a přípravků (nyní vyhláška č. 443/2004 Sb.), jsou definovány tyto výrazy:

Dávka je množství podávané testované látky. Dávka je vyjádřena jako hmotnost (gramy nebo miligramy) nebo jako hmotnost testované látky na jednotku hmotnosti pokusného zvířete (např. miligramy na kilogram tělesné hmotnosti), nebo jako konstantní dietní koncentrace (díly na milión dílů nebo miligramy na kilogram potravy). Diskriminující dávka je nejvyšší ze čtyř pevných dávkových hladin, kterou je možno podat, aniž by to způsobilo uhynutí (včetně humánního utracení) související s podanou látkou. Dávkování je všeobecný termín zahrnující dávku, frekvenci a celkovou dobu podávání. Nejvyšší tolerovaná dávka (MTD - Maximum Tolerated Dose) je nejvyšší dávka, která u zvířat vyvolává zřetelné projevy toxicity, avšak bez podstatného vlivu na přežití s ohledem na účinek, který je testován. Dále se uvádí, že u látek toxických při opakované dávce a toxických pro reprodukci se stanoví nejvyšší dávka, při které ještě není pozorována žádná statisticky významná nepříznivá odpověď organismu pokusných zvířat v porovnání s kontrolní skupinou (dále jen "NOAEL"). Není-li možné stanovit NOAEL, stanoví se nejnižší dávka, při které je již pozorována statisticky významná nepříznivá odpověď organismu pokusných zvířat jako projev toxických účinků látky v porovnání s kontrolní skupinou (dále jen "LOAEL"). Vydělením hodnoty NOAEL (LOAEL) součinem faktoru nejistoty (dále jen "UF") a modifikujícího faktoru (dále jen "MF") se vypočte referenční dávka (dále jen "RfD"), tj. denní dávka, při které se při celoživotní expozici s vysokou pravděpodobností neprojeví nepříznivý účinek látky na zdraví člověka. UF a MF kvantifikují nejistoty spojené s odhadem použitých a stanovených veličin. V případě látek s kumulativním účinkem je vhodnější použít pro další hodnocení místo RfD hodnotu tolerovaného přívodu (dále jen "TI"), tj. týdenní dávky, při které se při celoživotní expozici s vysokou pravděpodobností neprojeví nepříznivý účinek látky na zdraví člověka. TI se vypočte obdobně jako RfD. [3]

Reference

  1. VÚBP - OPPZH
  2. CEOC
  3. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016. 87 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/images/soubory/prevence-zavaznych-havarii/metodiky/vykladovy-terminologicky-slovnik-11-2016-final.pdf>.


Dávka - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Dose Dosis Dose