Diskriminace na pracovišti

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Diskriminace na pracovišti je značně rozsáhlý pojem zahrnující mnoho typů utlačování, ponižování zaměstnance na pracovišti. Diskriminace na pracovišti je zakázána. Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) ukládá zaměstnavateli povinnost dodržovat zásadu rovného zacházení se všemi zaměstnanci bez rozdílu. Podle zákoníku práce je zakázána diskriminace z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, národnosti, státního občanství, sociálního původu, rodu, jazyka, zdravotního stavu, věku, náboženství či víry, majetku, manželského a rodinného stavu a vztahu nebo povinností k rodině, politického nebo jiného smýšlení, členství a činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, v odborových organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů (§ 16). Antidiskriminační zákon (zákon č. 198/2009 Sb.) také uvádí kritéria chování, na jejichž základě vůči zaměstnanci vzniká diskriminace, avšak zčásti odlišně: rasa a etnický původ, národnost, pohlaví, věk, sexuální orientace, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víra, světový názor a v oblasti volného pohybu pracovníků i státní příslušnost.[1] Antidiskriminační zákon přitom považuje za diskriminaci i obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci (§ 2). Zakázána je jak diskriminace přímá, tak i nepřímá.

Zaměstnavatelé jsou dle zákoníku práce povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. [2]

Reference

  1. Co je to diskriminace na pracovišti [online]. APAS - akademie osobního rozvoje, c2020 [cit. 2021-08-20]. Dostupné z: https://apas.cz/slovnicek-pojmu/diskriminace-na-pracovisti/.
  2. Diskriminace a šikana na pracovišti. Právo pro všechny [online]. D.A.S, c2019 [cit. 2021-08-20]. Dostupné z: https://www.pravoprovsechny.cz/clanky/diskriminace-sikana-na-pracovisti/.

Externí odkazy


Diskriminace na pracovišti - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Workplace discrimination Diskriminierung am Arbeitsplatz La discrimination au travail