Občan Evropské unie a rodinný příslušník občana Evropské unie

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Občanem EU je občan Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Španělska a Švédska. Obdobná práva se vztahují též na občany Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska, a občany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, na které se vztahuje část druhá výstupové dohody (tzv. Brexit).

Kdo je rodinným příslušníkem občana EU stanoví § 15a a § 180f zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Kdo je rodinným příslušníkem občana Velké Británie podle výstupové dohody stanovuje § 15b téhož zákona.

Tzv. blízký rodinný příslušník občana EU je rodinný příslušník občana kteréhokoli z výše uvedených států (včetně občana ČR přihlášeného k trvalému pobytu na území), který je:

 • a) manžel, resp. registrovaný partner;
 • b) rodič, jde-li o občana EU mladšího 21 let, o kterého skutečně pečuje;
 • c) potomek mladší 21 let nebo takový potomek manžela občana EU a

potomek nebo předek anebo potomek nebo předek manžela občana Evropské unie, pokud je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě nebo jiné nutné péči poskytované občanem Evropské unie nebo jeho manželem, nebo byl na této výživě nebo jiné nutné péči závislý bezprostředně před vstupem na území ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt.

Za tzv. vzdáleného rodinného příslušníka občana EU se považuje i cizinec, který prokáže, že:

 • a) je příbuzným občana Evropské unie nebo státního občana České republiky přihlášeného k trvalému pobytu na území a
 1. je v zemi, z níž pochází, osobou vyživovanou tímto občanem EU nebo státním občanem ČR,
 2. je v zemi, z níž pochází, členem domácnosti tohoto občana EU nebo státního občana ČR, nebo
 3. u kterého vážné zdravotní důvody naléhavě vyžadují osobní péči tohoto občana EU nebo státního občana ČR, anebo
 • b) má s občanem EU nebo se státním občanem ČR přihlášeným k trvalému pobytu na území řádně doložený trvalý partnerský vztah.[1]

Podle § 85 zákona č. zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění se pro účely zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí za cizince nepovažuje občan Evropské unie a jeho rodinný příslušník[2] a rodinný příslušník občana České republiky.[3]


Reference

 1. ODBOR AZYLOVÉ A MIGRAČNÍ POLITIKY MV ČR. Kdo je občan EU a jeho rodinný příslušník [online]. Ministerstvo vnitra České republiky, ©2022 [cit. 2022-08-04]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/kdo-je-obcan-eu-a-jeho-rodinny-prislusnik-209966.aspx
 2. § 3 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění
 3. § 3 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném zněníObčan Evropské unie a rodinný příslušník občana Evropské unie - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
EU citizen and family member of an EU citizen EU-Bürger und Familienangehörige eines EU-Bürgers Citoyen de l'UE et membre de la famille d'un citoyen de l'UE