Elektrická VTZ

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Vyhrazená elektrická zařízení (VETZ) původně definovala vyhláška č. 20/1979 Sb., která byla zcela nahrazena vyhláškou 73/2010 Sb., s novým pojetím definice VEZ ve smyslu § 2 a přílohy č. 1, kterou jsou VETZ zařazeny do tříd. Jako VETZ jsou určena zařízení:

 • pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie a elektrické instalace;
 • určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

VETZ jsou podle přílohy č. 1 k vyhlášce, zařazeny do tříd a skupin:

třída I.
 • skupina A – zařízení určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu;
 • skupina B – zařízení pracovišť z hlediska úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečných působením vnějších vlivů; nebezpečí působení vnějších vlivů musí vyplývat z projektové dokumentace;
 • skupina C – zařízení v prostorách pro léčebné účely a ve zdravotnických zařízeních;
 • skupina D – zařízení ve stavbách určených pro shromažďování více než 200 osob;
 • skupina E – zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, pokud jsou součástí zařízení uvedených ve skupinách A až D;
třída II.
 • Skupina A – zařízení užívaná k výrobě, přeměně, přenosu, rozvodu nebo užití elektrické energie s napěťovými převody vysokého napětí (vn), velmi vysokého napětí (vvn) nebo zvláště vysokého napětí (zvn) se jmenovitým výkonem nad 5 MW;
 • Skupina B – zařízení o napětí nad 1000 V střídavých a 1500 V stejnosměrných nesloužící pro veřejný rozvod podle energetického zákona s přenášeným výkonem větším než 1 MW;
 • Skupina C – zařízení určená pro použití v prostředí s nebezpečím požáru;
 • Skupina D – zařízení neuvedená ve třídě I. s proudem a napětím převyšujícím bezpečné hodnoty podle příslušných technických norem;
 • Skupina E – zařízení silničních vozidel s vestavěným elektrickým vybavením a zařízení sloužící k připojení těchto vozidel na parkovištích a v kempech;
 • Skupina F – zařízení v objektech pro přechodné ubytování fyzických osob;
 • Skupina G – zařízení prozatímních stavenišť a zařízení ve stavbách, ve kterých jsou prováděny bourací práce;
 • Skupina H – zvláštní a prozatímní zařízení určená k používání na výstavištích, v lunaparcích, v prozatímních scénických zařízeních, při dočasných kulturních a zábavních akcích, prozatímní zařízení pro zvukové a obrazové přenosy;
 • Skupina I – zařízení v zemědělských stavbách;
 • Skupina J – zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny neuvedená ve třídě I. skupině E.


Zásady zajištění BOZP

Při výrobě nebo po ukončení montáže před tím, než je elektrické zařízení uvedeno do provozu, musí být prohlédnuto a přezkoušeno, aby se prověřila jeho správná, bezpečná funkce. Samostatná zařízení - stroje, spotřebiče, ale i třeba rozvodnice a součásti pro elektroinstalace stanovené výrobky podle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), podléhají režimu ověřování shody s vydáváním prohlášení o shodě (dnes též často s označováním CE), u elektrických rozvodů, instalací se provádí výchozí revize a vydává se revizní zpráva. V současné době se v elektroinstalacích kromě běžných ochranných prvků (pojistky, jističe) jako další příspěvek k zajištění bezpečnosti rozšiřuje používání tzv. proudových chráničů. Jako součást provozu, užívání elektrických zařízení, se k ověřování jejich bezpečnosti dále provádí pravidelné kontroly a revize jeho stavu. I po opravách el. zařízení s vlivem na jejich bezpečnost je potřebné provést kontrolu tohoto zařízení po opravě před opětovným uvedením do provozu, užívání.

Navíc, provádět dodavatelskou činnost na elektrickém zařízení je možné pouze na základě zvláštního oprávnění (jak pro fyzické, tak právnické osoby). U zvláštních druhů el. zařízení je stanovena dokonce ohlašovací povinnost ukončení montáže a některá el. zařízení (např. v nebezpečí výbuchu) lze odevzdat odběrateli jen se souhlasem orgánu dozoru.

Činnosti v souvislosti s elektrickými zařízeními jsou zásadně dvojího druhu:

obsluha elektrického zařízení a práce na elektrickém zařízení. Podle druhu činnosti jsou také některá nebezpečí výraznější, jiná naopak ustupují do pozadí. Obsluha elektrického zařízení - jsou to úkony spojené s jeho provozem a užíváním, např. zapínání a vypínání, regulování, čtení údajů trvale namontovaných přístrojů, výměna závitových a přístrojových pojistek, žárovek, prohlídka zařízení. Při běžné obsluze by osoba neměla prakticky vůbec přijít do styku s přístupnými živými částmi el. zařízení s nebezpečným napětím, bude se ale normálně dotýkat neživých částí nebo se např. nacházet v prostoru s ohrožením chybnou funkcí zařízení. práce na elektrickém zařízení montáž, opravy, údržba a revize, úkony pro zajišťování pracoviště, měření přenosnými přístroji. Zde budou např. u odkrytovaného zařízení pro změnu více přicházet v úvahu úkony v blízkosti živých částí elektrického zařízení pod napětím, či dokonce na nich, zařízení jako takové třeba bude teprve ve stadiu výroby, montáže nebo pro opravu odstaveno z provozu. Všichni pracovníci musí mít s ohledem na elektrická zařízení ve výrobních a provozních prostorech určitý stupeň odborné způsobilosti (vyhl. č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Pracovníci bez odborného elektrotechnického vzdělání (pro běžnou obsluhu zařízení, zacházení se spotřebiči) budou zásadně tzv. seznámenými (§ 3), popř. pro zvláštní, přesně popsané činnosti, poučenými (§ 4). Odborné osoby s elektrotechnickým vzděláním pro odborné práce jsou tzv. osobami znalými a zejména znalými s vyšší kvalifikací (§§ 5-9) s vydáním osvědčení odborné způsobilosti a pravidelně přezkušovanými.

Zásady pro pracovníky při běžné činnosti s elektrickými zařízeními: vykonávat činnosti a zacházet s el. zařízeními pouze v rozsahu svého seznámení a pokynů, podle návodů k obsluze, instrukcí a místních provozních předpisů, nepracovat na živých částech el. zařízení, ani se jich nedotýkat, nezasahovat do el. zařízení – je zde možnost úrazu, požáru, popř. jiného ohrožení zdraví, eventuálně poškození zařízení, nepřemísťovat spotřebiče připojené pohyblivým přívodem, pokud nejsou bezpečně odpojeny vytažením vidlice ze zásuvky (nebo pokud nejsou uzpůsobeny k manipulaci za provozu, jako např. el. ruční nářadí), při zjištění závady el. zařízení vypnout a závadu ohlásit - v případě (pomocných) prací na el. zařízení lze zahájit práci, až odborný pracovník předá zajištěné pracoviště (o beznapěťovém stavu musí ostatní přesvědčit vlastním dotykem holé ruky na vypnutou část) dodržovat zákazy činnosti v ochranných pásmech el. vedení, popř. v jejich blízkosti, nepřibližovat se k přetrženým vodičům el. vedení (ani spadlým na zem) a nedotýkat se jich.


Rizikové faktory

působení vnějších vlivů, tzv. vlivy nepříznivě působící na elektrické zařízení, např. vlhko, koroze, vibrace, tak i nepříznivé opačné vlivy od elektrického zařízení (např. vznícení hořlavých látek) nebo např. i vliv lidského činitele (kvalifikace a schopnost osob, jejich styk s uzemněnými částmi) nebo stavebního provedení objektu; nebezpečí přímého působení elektřiny - úraz elektrickým proudem při jeho průchodu postiženým tělem (dotyk živých částí, dotyk neživých částí, atmosférická elektřina); další nebezpečí (oteplení přetížením, zkraty, elektrický oblouk, záření, iniciace nebezpečných látek oteplením, jiskřením, statická elektřina, nebezpeční chybné funkce zařízení, nebezpečí chybou osob).


Základní povinnosti při činnosti u VETZ

Desatero pro laiky

 • Přesvědč se ještě před použitím elektrického přístroje nebo zařízení o jeho řádném stavu.
 • Dodržuj pokyny k obsluze. Ovládej jen určené prvky. Neměň nastavení bezpečnostních prvků.
 • Nepoužívej nikdy navlhlé elektrické přístroje a zařízení.
 • Při poruše vypni ihned spínač a u spotřebičů napojených pohyblivými přívody vytáhni vidlici ze zásuvky. Výměnu žárovek a závitových pojistek prováděj ve stavu bez napětí.
 • O poruše nebo neobvyklém jevu na elektrickém zařízení ihned informuj odborníka, zařízení dále nepoužívej a zajisti, aby je nemohl použít nikdo jiný.
 • Neprováděj žádné opravy ani amatérská vylepšení.
 • Informuj se o použití elektrického ručního nářadí, zajímej se o ochranná opatření a dodržuj je (důležité zejména v prostředí vlhkém, mokrém, horkém, s nebezpečím výbuchu apod.).
 • Neodstraňuj zábrany a neotvírej přístupy do místností s elektrickým zařízením, dodržuj pokyny na výstrahách.
 • V blízkosti elektrického zařízení prováděj práce pouze v součinnosti s odborníkem.
 • Nepřibližuj se k přetrženým vodičům elektrického vedení (ani spadlým na zem) a nedotýkej se jich. Před zahájením práce v blízkosti venkovních vedení se seznam se zvláštními bezpečnostními opatřeními a při práci je dodržuj.


Desatero pro pracovníky seznámené a poučené

 • Na elektrickém zařízení vykonávej činnost pouze v rozsahu seznámení, popř. poučení.
 • Nepracuj na živých částech elektrického zařízení, ani se jich nedotýkej.
 • Nezasahuj do elektrického zařízení, hrozí možnost úrazu, požáru, výbuchu.
 • Před přemístěním spotřebiče připojeného pohyblivým přívodem tento spotřebič bezpečně odpoj vytažením vidlice ze zásuvky. (Neplatí pro spotřebiče, které jsou k tomu účelu zvlášť konstruovány a uzpůsobeny, jako některé spotřebiče pro domácnost, elektrické ruční nářadí apod.).
 • Dodržuj návody, instrukce a místní provozní předpisy k provozování elektrických zařízení.
 • Při zjištění závady elektrického zařízení toto zařízení vypni a závadu ohlas.
 • Nezahajuj práci dříve, než odborný pracovník předá vypnuté a zajištěné pracoviště. (Odborný pracovník musí o stavu zařízení bez napětí přesvědčit ostatní tak, že se vlastní holou rukou dotkne vypnuté části.).
 • Dodržuj zákaz činnosti v ochranných pásmech elektrického vedení, popř. v jejich blízkosti.
 • Nepřibližuj se k přetrženým vodičům elektrického vedení (ani spadlým na zem) a nedotýkej se jich.
 • V případech činnosti nad rámec poučení dodržuj zásady formulované v bodech 2, 3 a 7 (týká se poučených pracovníků).

[1]

Reference

 1. Vyhrazená elektrická technická zařízení. Znalostní systém prevence rizik v BOZP, dostupné z: https://zsbozp.vubp.cz/technicka-bezpecnost/vyhrazena-technicka-zarizeni/196-elektricka-vtz/302-vyhrazena-elektricka-technicka-zarizeni.


Elektrická VTZ - (Diskuse k heslu)
Francouzsky:
)