Elektrická VTZ

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Za vyhrazená elektrická zařízení se považují zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob:

 • elektrická zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod, distribuci a odběr elektrické energie a elektrické instalace staveb a technologií,
 • zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.
§ 2 nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Za vyhrazená elektrická zařízení se nepovažují:

 • ruční elektromechanické nářadí, elektronické přístroje a elektrické spotřebiče do napětí 400 V, pokud nejsou určené pro pevné připojení k elektrické síti,
 • prodlužovací šňůry a odpojitelné přívody,
 • zdravotnické elektrické přístroje,
 • elektrické zařízení strojního zařízení, které je považováno za výrobek podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,
 • elektrická zařízení a instalace s charaktery proudu nebo napětí, které nepředstavují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, pokud nejsou určeny k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par nebo prachů.
§ 3, odst. (2) nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Požadavky na bezpečnost vyhrazeného elektrického zařízení při uvádění do provozu

Montáž vyhrazeného elektrického zařízení se provádí podle projektové dokumentace, technické zprávy nebo návodu výrobce k tomuto zařízení. Při uvádění vyhrazeného elektrického zařízení do provozu musí být zajištěno, aby:

 • vyhrazené elektrické zařízení uváděné do provozu po částech mělo nehotové části spolehlivě odpojené a zajištěné proti nežádoucímu zapojení nebo jinak zabezpečené tak, aby ve stavu pod napětím nedošlo k ohrožení bezpečnosti práce a provozu,
 • vyhrazené elektrické zařízení před dokončením montáže nebo opravy bylo uváděno pod napětí pouze v souvislosti s provedením zkoušky a s ověřováním jeho správné funkce; při tom se provedou taková opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost práce a provozu,
 • vyhrazené elektrické zařízení po dokončení montáže, opravy nebo přemístění na nové stanoviště, kdy toto zařízení v důsledku montáže, opravy nebo přemístění může vykazovat změny svých elektrických nebo funkčních vlastností, bylo před následným uvedením do provozu podrobeno revizi, a to po dokončení montáže vždy a po opravě nebo přemístění na nové stanoviště podle potřeby tak, aby byla vždy prokazatelně ověřena jeho bezpečnost,
 • u vyhrazeného elektrického zařízení byla provedena výchozí revize.
Po dokončení montáže vyhrazeného elektrického zařízení obdrží přebírající odběratel od dodavatele montáže spolu s vyhrazeným elektrickým zařízením
 • průvodní dokumentaci vyhrazeného elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení, umožňující provoz, údržbu a revize tohoto zařízení, výměnu jednotlivých částí vyhrazeného elektrického zařízení a další rozšiřování vyhrazeného elektrického zařízení; součástí průvodní dokumentace je posouzení vnějších vlivů,
 • zprávu o výchozí revizi vyhrazeného elektrického zařízení, pokud není sjednán jiný způsob zajištění revize.

Revize na vyhrazeném elektrickém zařízení musí být provedena rovněž v případě změny:

 • parametru ochrany proti přetížení a zkratu,
 • ochrany před úrazem elektrickým proudem,
 • ve vlastnostech ochrany před účinky atmosférické a statické elektřiny.

Provozovatel vyhrazeného elektrického zařízení zajistí zaznamenání změn do průvodní nebo provozní dokumentace.

Vyhrazené elektrické zařízení I. třídy lze uvést do provozu jen na základě osvědčení vydaného pověřenou organizací – TIČR, které provozovatel uchovává po celou dobu provozu vyhrazeného elektrického zařízení.

§ 6 nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

[1]

Zásady zajištění BOZP

Činnosti v souvislosti s elektrickými zařízeními jsou zásadně dvojího druhu:

obsluha elektrického zařízení a práce na elektrickém zařízení. Podle druhu činnosti jsou také některá nebezpečí výraznější, jiná naopak ustupují do pozadí. Obsluha elektrického zařízení - jsou to úkony spojené s jeho provozem a užíváním, např. zapínání a vypínání, regulování, čtení údajů trvale namontovaných přístrojů, výměna závitových a přístrojových pojistek, žárovek, prohlídka zařízení. Při běžné obsluze by osoba neměla prakticky vůbec přijít do styku s přístupnými živými částmi el. zařízení s nebezpečným napětím, bude se ale normálně dotýkat neživých částí nebo se např. nacházet v prostoru s ohrožením chybnou funkcí zařízení. práce na elektrickém zařízení montáž, opravy, údržba a revize, úkony pro zajišťování pracoviště, měření přenosnými přístroji. Zde budou např. u odkrytovaného zařízení pro změnu více přicházet v úvahu úkony v blízkosti živých částí elektrického zařízení pod napětím, či dokonce na nich, zařízení jako takové třeba bude teprve ve stadiu výroby, montáže nebo pro opravu odstaveno z provozu. Všichni pracovníci musí mít s ohledem na elektrická zařízení ve výrobních a provozních prostorech určitý stupeň odborné způsobilosti (vyhl. č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Pracovníci bez odborného elektrotechnického vzdělání (pro běžnou obsluhu zařízení, zacházení se spotřebiči) budou zásadně tzv. seznámenými (§ 3), popř. pro zvláštní, přesně popsané činnosti, poučenými (§ 4). Odborné osoby s elektrotechnickým vzděláním pro odborné práce jsou tzv. osobami znalými a zejména znalými s vyšší kvalifikací (§§ 5-9) s vydáním osvědčení odborné způsobilosti a pravidelně přezkušovanými.

Zásady pro pracovníky při běžné činnosti s elektrickými zařízeními: vykonávat činnosti a zacházet s el. zařízeními pouze v rozsahu svého seznámení a pokynů, podle návodů k obsluze, instrukcí a místních provozních předpisů, nepracovat na živých částech el. zařízení, ani se jich nedotýkat, nezasahovat do el. zařízení – je zde možnost úrazu, požáru, popř. jiného ohrožení zdraví, eventuálně poškození zařízení, nepřemísťovat spotřebiče připojené pohyblivým přívodem, pokud nejsou bezpečně odpojeny vytažením vidlice ze zásuvky (nebo pokud nejsou uzpůsobeny k manipulaci za provozu, jako např. el. ruční nářadí), při zjištění závady el. zařízení vypnout a závadu ohlásit - v případě (pomocných) prací na el. zařízení lze zahájit práci, až odborný pracovník předá zajištěné pracoviště (o beznapěťovém stavu musí ostatní přesvědčit vlastním dotykem holé ruky na vypnutou část) dodržovat zákazy činnosti v ochranných pásmech el. vedení, popř. v jejich blízkosti, nepřibližovat se k přetrženým vodičům el. vedení (ani spadlým na zem) a nedotýkat se jich.


Rizikové faktory

působení vnějších vlivů, tzv. vlivy nepříznivě působící na elektrické zařízení, např. vlhko, koroze, vibrace, tak i nepříznivé opačné vlivy od elektrického zařízení (např. vznícení hořlavých látek) nebo např. i vliv lidského činitele (kvalifikace a schopnost osob, jejich styk s uzemněnými částmi) nebo stavebního provedení objektu; nebezpečí přímého působení elektřiny - úraz elektrickým proudem při jeho průchodu postiženým tělem (dotyk živých částí, dotyk neživých částí, atmosférická elektřina); další nebezpečí (oteplení přetížením, zkraty, elektrický oblouk, záření, iniciace nebezpečných látek oteplením, jiskřením, statická elektřina, nebezpeční chybné funkce zařízení, nebezpečí chybou osob).


Základní povinnosti při činnosti u VETZ

Desatero pro laiky

 • Přesvědč se ještě před použitím elektrického přístroje nebo zařízení o jeho řádném stavu.
 • Dodržuj pokyny k obsluze. Ovládej jen určené prvky. Neměň nastavení bezpečnostních prvků.
 • Nepoužívej nikdy navlhlé elektrické přístroje a zařízení.
 • Při poruše vypni ihned spínač a u spotřebičů napojených pohyblivými přívody vytáhni vidlici ze zásuvky. Výměnu žárovek a závitových pojistek prováděj ve stavu bez napětí.
 • O poruše nebo neobvyklém jevu na elektrickém zařízení ihned informuj odborníka, zařízení dále nepoužívej a zajisti, aby je nemohl použít nikdo jiný.
 • Neprováděj žádné opravy ani amatérská vylepšení.
 • Informuj se o použití elektrického ručního nářadí, zajímej se o ochranná opatření a dodržuj je (důležité zejména v prostředí vlhkém, mokrém, horkém, s nebezpečím výbuchu apod.).
 • Neodstraňuj zábrany a neotvírej přístupy do místností s elektrickým zařízením, dodržuj pokyny na výstrahách.
 • V blízkosti elektrického zařízení prováděj práce pouze v součinnosti s odborníkem.
 • Nepřibližuj se k přetrženým vodičům elektrického vedení (ani spadlým na zem) a nedotýkej se jich. Před zahájením práce v blízkosti venkovních vedení se seznam se zvláštními bezpečnostními opatřeními a při práci je dodržuj.


Desatero pro pracovníky seznámené a poučené

 • Na elektrickém zařízení vykonávej činnost pouze v rozsahu seznámení, popř. poučení.
 • Nepracuj na živých částech elektrického zařízení, ani se jich nedotýkej.
 • Nezasahuj do elektrického zařízení, hrozí možnost úrazu, požáru, výbuchu.
 • Před přemístěním spotřebiče připojeného pohyblivým přívodem tento spotřebič bezpečně odpoj vytažením vidlice ze zásuvky. (Neplatí pro spotřebiče, které jsou k tomu účelu zvlášť konstruovány a uzpůsobeny, jako některé spotřebiče pro domácnost, elektrické ruční nářadí apod.).
 • Dodržuj návody, instrukce a místní provozní předpisy k provozování elektrických zařízení.
 • Při zjištění závady elektrického zařízení toto zařízení vypni a závadu ohlas.
 • Nezahajuj práci dříve, než odborný pracovník předá vypnuté a zajištěné pracoviště. (Odborný pracovník musí o stavu zařízení bez napětí přesvědčit ostatní tak, že se vlastní holou rukou dotkne vypnuté části.).
 • Dodržuj zákaz činnosti v ochranných pásmech elektrického vedení, popř. v jejich blízkosti.
 • Nepřibližuj se k přetrženým vodičům elektrického vedení (ani spadlým na zem) a nedotýkej se jich.
 • V případech činnosti nad rámec poučení dodržuj zásady formulované v bodech 2, 3 a 7 (týká se poučených pracovníků).

[2]


Reference

 1. Vyhrazená elektrická technická 2022, dostupné z: https://www.guard7.cz/vyhrazena-elektricka-zarizeni/.
 2. Vyhrazená elektrická technická zařízení. Znalostní systém prevence rizik v BOZP, dostupné z: https://zsbozp.vubp.cz/technicka-bezpecnost/vyhrazena-technicka-zarizeni/196-elektricka-vtz/302-vyhrazena-elektricka-technicka-zarizeni.


Elektrická VTZ - (Diskuse k heslu)
Francouzsky:
)