Událost

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Ereignis)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Nežádoucí případ (incident), který by mohl způsobit škody nebo zranění. [1]
  2. Realizace nebezpečí. Zdroj: VÚBP - OPPZH
  3. Výskyt zahrnující výkonnost zařízení nebo lidskou činnost nebo vnější působení na systém, vyvolávající potíže systému. Zdroj: CEOC
  4. Jakýkoli případ, který je evidován, registrován a vyšetřován jako pracovní úraz, nebo nemoc z povolání, nebo průmyslová otrava, nebo porucha technického zařízení, nebo provozní nehoda, nebo havárie.
  5. Obecně neplánovaná, náhlá nežádoucí událost s nebezpečnými následky. V analýze rizika jde při události o ztrátu kontroly nad zdrojem rizika, kdy dochází nebo může dojít k negativním následkům na lidi, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek.

Pro účely analýzy rizika lze rozlišit:

  • jednak určitý děj zahrnující výkon zařízení, lidské konání, nebo externí událost působící na systém, jehož následkem je, že systém je mimo rovnováhu. Obvykle se pro tyto účely rozumí, že děj je spojen s havárií buď jako příčina (počáteční událost), nebo přispívající příčina k havárii (mezilehlá událost), nebo jako odezva na počáteční událost havárie (vrcholová událost). Ekvivalentní anglický výraz je [Event];
  • jednak nežádoucí událost, kdy dojde k úniku látky (zádrže) nebo energie do okolí následkem ztráty soudržnosti zařízení (obálky kontejmentu). Ekvivalentní anglický výraz je [Incident].

V bezpečnostním inženýrství se kontejmentem rozumí hermetické uzavření nebezpečných látek nebo energie. Ztráta soudržnosti zařízení (obálky kontejmentu) je tedy porušení hermetického uzavření s následkem úniku látky (zádrže) nebo energie do okolí. Ekvivalentní anglický výraz je [Loss of Containment]. Jedná se v podstatě o realizaci nebezpečí (např. vznikající toxický mrak plynného amoniaku odpařováním unikajícího kapalného amoniaku z potrubí). [2]


Reference

  1. NOVOTNÝ, Karel. Slovník vybraných pojmů vztahujících se k hodnocení rizik podle § 132a odst. 3 zákoníku práce. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2000. 104 s.
  2. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.Pojem Událost má v angličtině více významů.

Událost - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Event Ereignis Évènement