Ergonomická analýza

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Ergonomická analýza je prostředkem určeným ke zjišťování činitelů, které působí na sledovanou osobu při výkonu činnosti v daném pracovním prostředí na daném pracovišti za stanovených podmínek pro výkon pracovní činnosti. Cílem ergonomické analýzy je identifikovat na daném místě konkrétní podmínky při výkonu pracovní činnosti, tyto podmínky následně podrobit analýze a navrhnout vhodná technická, organizační nebo systémová, která umožní přizpůsobit výkon dané činnosti jak individuálním možnostem zaměstnanců, tak i požadavkům na dosažení optimální výkonnosti.

Vzhledem k multidisciplinárnímu přesahu oboru ergonomie se k provedení ergonomické analýzy využívá poznatků jak z přírodovědných a technických věd, tak i humanitních věd:

 • anatomie,
 • antropometrie,
 • fyziologie,
 • kinesiologie,
 • biomechaniky,
 • kinematiky,
 • aplikované matematiky a statistiky ,
 • kybernetiky,
 • datové a obrazové analýzy,
 • psychologie práce,
 • fyziologie práce a dalších.

Z pohledu použitých metod se pro ergonomickou analýzu využívají jak tradiční pozorovací a analytické metody, jako jsou:

 • dotazníková šetření,
 • pozorování,
 • řízené pohovory,
 • srovnávací analýzy,
 • analýza nebezpečí a rizik,
 • analýza pracovních míst a pozic,
 • hodnocení výkonu pracovní činnosti,
 • ergonomické checklisty,
 • hodnocení manipulační zátěže,
 • detailní analýza pracovní zátěže (tělesná zátěž a svalová práce, RULA analýza (Rapid Uper Limb Assessment), REBA analýza (Rapid Entire Body Assessment));

tak i technické prostředky:

 • měření lokální svalové zátěže,
 • měření pracovních poloh,
 • kinematická měření,
 • techniky Motion Capture (zachycení pohybu těla nebo jeho části pomocí kamer nebo speciálních čidel),
 • 2D a 3D kinematická analýza.

Nejčastěji se pro ergonomickou analýzu využívají měřící techniky, dotazníková šetření, pozorování, řízené pohovory a srovnávací analýzy.


Ergonomická analýza - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Ergonomic analysis Ergonomische Analyse Analyse ergonomique