Evropský Výbor vrchních inspektorů práce

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Evropský Výbor vrchních inspektorů práce (SLIC) vznikl na základě rozhodnutí Evropské komise (dále EK) ze dne 12. 7. 1995, č. 95/319/ES, jako poradní výbor EK, se sekretariátem v rámci Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální záležitosti, rovné příležitosti.

Poradní výbor sestává ze dvou zástupců národních orgánů inspekce práce ze všech členských států. Jednání se účastní ve stejném složení i zástupci zemí společného ekonomického prostoru. Výbor má poměrně širokou působnost a značné kompetence při zajišťování vynucování práva Společenství v oblasti zdraví a bezpečnosti při práci jednotlivými členskými státy.

Výbor mj. vymezuje společné zásady inspekce práce, zajišťuje jednotný způsob prosazování sekundárního práva Společenství jednotlivými inspekčními orgány členských států, zajišťuje systém rychlé výměny informací mezi inspekčními orgány, přezkoumává možný vliv jakýchkoliv politik Společenství na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na činnost inspekce práce v oblasti zdraví, bezpečnosti při práci a pracovních podmínek. [1]

Reference


Evropský Výbor vrchních inspektorů práce - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Senior Labour Inspectors Committee