Exploze

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 28. 3. 2018, 10:46, kterou vytvořil Verpa (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
 1. Rychlé uvolnění energie, která vyvolá tlakovou vlnu. Zdroj: CEOC
 2. Náhlé rozpínání plynu, které může vyplynout z rychlé oxidační nebo rozkladné reakce, se zvýšením nebo bez zvýšení teploty. [1]
 3. Děj, při kterém dojde k náhlému úniku energie, který má za následek tlakové poruchy nebo tlakovou vlnu. Viz přetlak, rázová vlna. Zdroj: VÚBP - OPPZH
 4. Náhlá oxidace nebo rozkladná reakce, vyznačující se růstem teploty, tlaku nebo vzrůstem obou těchto veličin současně. [2]
 5. Rychlá chemická exotermická přeměna výbušného prostředí, která je doprovázena náhlým uvolňováním energie a vytvářením stlačených plynů, které mohou vykonávat práci. Viz výbuch. [3]
 6. V širším smyslu každá velmi rychlá tlaková změna, její charakter může být:
  • čistě fyzikální,
  • chemický, podmíněný rozkladem látky,
  • chemický, podmíněný slučovací chemickou reakcí.
 7. Náhlé uvolnění energie, které způsobí vznik výbuchové vlny (též přetlaková nebo rázová vlna). Škody jsou způsobeny kromě tlakových účinků tepelnou expozicí, letícími úlomky a únikem zádrže poškozeného kontejnmentu (obálky). [4]

Reference

 1. ČSN EN ISO 13943 (73 0801). Požární bezpečnost - Slovník. Praha : Český normalizační institut, 2001.
 2. ČSN EN 1127-1 (83 3250). Výbušná prostředí - Zamezení a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní pojmy a metodologie. Praha : Český normalizační institut, 1998.
 3. NOVOTNÝ, Karel. Slovník vybraných pojmů vztahujících se k hodnocení rizik podle § 132a odst. 3 zákoníku práce. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2000. 104 s.
 4. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Exploze - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Explosion Explosion (e) Explosion (f)