Výbušniny

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Za výbušniny (v širším významu) jsou považovány výbušné látky a směsi; zároveň výbušné předměty, vyjma zařízení obsahujících výbušné látky nebo směsi v takovém množství či takové povahy, že jejich mimovolné či náhodné zapálení nebo vznícení nezpůsobí žádné vnější účinky mimo zařízení v důsledku zasažení částicemi, ohně, kouře, tepla nebo hluku; dále i jiné látky, směsi a předměty vyráběné k získání praktického, výbušného nebo pyrotechnického účinku.[1]
  2. Za výbušniny (v užším významu) jsou považovány látky a předměty, které jsou uvedeny v příloze A Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) zařazené do třídy 1 těchto látek, pokud nejde o střelivo, munici a pyrotechnické výrobky.[2]

Reference

  1. EVROPSKÁ UNIE. Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 ze dne 16. 12. 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP). Úřední věstník Evropské unie [online]. 31. 12. 2008, L353, příl. I, část 2.1.1.1.
  2. ČESKO. Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. Sbírka zákonů Česká republika. 1998, částka 10.Výbušniny - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Explosives Explosives Explosifs