Výbušné látky a/nebo směsi

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Výbušnými látkami nebo směsmi se rozumějí tuhé nebo kapalné látky či směsi látek, které jsou samy o sobě schopny chemickou reakcí vytvořit plyn takové teploty a tlaku a takové rychlosti, které mohou poškodit okolí; platí též pro pyrotechnické látky, i když nevyvíjejí plyny.[1]

Reference

  1. EVROPSKÁ UNIE. Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 ze dne 16. 12. 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP). Úřední věstník Evropské unie [online]. 31. 12. 2008, L353, příl. I, část 2.1.1.1.Výbušné látky a/nebo směsi - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Explosive substances or mixtures Explosive Stoffe/Gemische Substances et/ou les mélanges explosibles