Poruchový stav

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Fehlerzustand)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Neočekávaná situace v provozu stroje způsobená jakoukoliv poruchou nebo i jednáním obsluhy, kdy další provoz by již byl spojen s bezprostředním nebezpečím úrazu nebo škodou na majetku. [1]
  2. Stav objektu charakterizovaný neschopností vykonávat požadovanou funkci, kromě neschopnosti během preventivní údržby či jiných plánovaných činnosti nebo v důsledku nedostatku vnějších zdrojů.
  3. Poruchový stav (192-04-01) [2] nevhodný termín: vada; neschopnost fungovat tak, jak je požadováno, v důsledku vnitřního stavu.


POZNÁMKA

Poruchový stav je často výsledkem poruchy vlastního objektu, může však existovat bez předchozí poruchy.[3]

  • POZNÁMKA 1: Poruchový stav objektu vyplývá buď z poruchy samotného objektu, nebo z nějakého nedostatku v předchozí etapě jeho životního cyklu, jako je etapa specifikace, návrhu, výroby nebo údržby. Viz latentní poruchový stav (192-04-08).
  • POZNÁMKA 2: K vyznačení příčiny poruchového stavu je možné použít upřesňující označení, jako je specifikační, návrhový, výrobní, údržbářský nebo z nesprávného použití.
  • POZNÁMKA 3: Typ poruchového stavu může být sdružen s typem příslušné poruchy, např. poruchový stav opotřebením a porucha opotřebením.
  • POZNÁMKA 4: Přídavné jméno „porouchaný“ označuje objekt, který má jeden nebo více poruchových stavů.

Reference

  1. NOVOTNÝ, Karel. Slovník vybraných pojmů vztahujících se k hodnocení rizik podle § 132a odst. 3 zákoníku práce. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2000. 104 s.
  2. ČSN IEC 60050-192 (33 0050). Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 192: Spolehlivost. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016, změna 2018.
  3. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z: http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Poruchový stav - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Fault Fehlerzustand État de panne