Požární bezpečnost

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Fire safety)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Takový stav systému, kdy je souborem opatření (technického, organizačního a výchovného rázu) možnost vzniku požáru snížena na minimum a zdolání případného požáru maximálně zajištěno.[1]


Požární bezpečností se rozumí souhrn organizačních, územně technických, stavebních a technických opatření k zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem. Stanovení podmínek požární bezpečnosti, souhrn opatření k zabránění vzniku požáru a pojmy z této oblasti jsou zakotveny ve Vyhlášce ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. [1] [2]

Požární bezpečnost stavebního objektu je kvalitativní vlastnost stavebního objektu. Je charakterizována schopností stavebního objektu bránit ztrátám na životech a zdraví osob, popř. zvířat a ztrátám na majetku v případě požáru. Dosahuje se vhodným urbanistickým začleněním objektu, jeho dispozičním, konstrukčním a materiálovým řešením, popř. požárně bezpečnostními opatřeními. Při zajišťování požární bezpečnosti objektu se bere v úvahu ohrožení stavebního objektu požárem vzniklým uvnitř objektu. Stanovení opatření proti vlivu požáru vzniklého uvnitř stavebního objektu se řeší využitím a uplatněním závěrů studia účinků vysokých teplot na stavební konstrukce tak, aby v případě vzniku požáru nebo výbuchu se tento omezil na co nejmenší prostor, na jednotlivé místnosti nebo objekty, aby škoda na konstrukcích nebo zařízeních byla co nejmenší, aniž by došlo k poškození stavebního objektu.

Požární bezpečnost technologických zařízení je charakterizována schopností technologického zařízení vykonávat požadované funkce ve stanovených podmínkách po určitou dobu, aniž dojde k neočekávané nehodě, která by mohla způsobit požár s následným poškozením majetku a ohrožením zdraví nebo životů osob. Pro zajištění požární bezpečnosti technologických zařízení je nutné provést opatření preventivní a represivní.[3]


Reference

  1. Terminologický slovník BOZP 1972: Terminologický slovník BOZP. Praha : VÚBP, 1972.
  2. KOPECKÝ, K.; FRANC, J. Požární ochrana a bezpečnost v praxi. Praha: GRADA Publishing, 2004, ISBN 80-247-0729-2.
  3. PEHE, J.; PECHAR, J. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v otázkách a odpovědích. Praha: Práce, 1989. ISBN 80-208-0324-6.


Požární bezpečnost - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Fire safety Brandsicherheit (e) Sécurité incendie (f)