Analýza nebezpečí a provozuschopnosti

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Metoda pro identifikaci zdrojů rizika a provozních problémů metodickou identifikací procesních odchylek technologických systémů a prvků pomocí tzv. klíčových slov aplikovaných na jednotlivé body nebo studijní uzly v procesních schematech. Výsledkem je tabulka, ve které jsou identifikovány zdroje rizika, provozní problémy a doporučení pro zlepšení daného stavu. Viz Analýzy rizik.
  2. Analýza nebezpečí a provozuschopnosti (Studie nebezpečí a provozuschopnosti) - Hazard and Operability Analysis (Study) (HAZOP) je kvalitativní metoda analýzy rizika založená na velmi důsledně propracovaném a systematickém postupu kritického prověřování analyzovaného procesu za účelem odhalení potenciálních nebezpečných situací, nalezení jejich příčin a stanovení možných následků. Základním principem metody je hledání odchylek od správné funkce (účelu) analyzovaného úseku (subsystému) a od správných hodnot zásadních veličin (např. tlak, teplota, průtok, složení apod.) na základě aplikace tzv. klíčových slov na tuto funkci. Vychází se z předpokladu, že hodnoty významných veličin se musí pohybovat v rozmezích, která se považují za bezpečná. Významné odchylky od stanovených hodnot mohou být nebezpečné. Metoda je také uvedena např. v ČSN IEC 61882 Studie nebezpečí a provozuschopnosti (studie HAZOP)– Pokyn k použití. [1]
  3. Studie prováděná aplikací nebo průvodními rozhovory k identifikaci všech odchylek od konstrukce se zřetelem k nežádoucím účinkům(HAZOP). [2]Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.
  2. CEOC


Analýza nebezpečí a provozuschopnosti - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Hazard and Operability Analysis (HAZOP) Gefahren- und Betriebsfähigkeitsstudie (e) Risque et étude de faisabilité