Migrační pracovníci

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Immigrant workers)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Jedná se o pracovníka, který během svého aktivního života je či byl výdělečně činný (ekonomicky aktivní) a tedy pojištěný v několika státech EU, EHP či Švýcarsku. Takovýto pracovník spadá do kategorií občanů, jejichž práva jsou odvozována z ustanovení Společenství o sociálním zabezpečení. Při pohybu po členských státech jsou tak vždy migrující pracovník a jeho rodinní příslušníci chráněni právem Společenství.

Na migrující pracovníky se vztahují základní principy nediskriminace a rovného v přístupu k zaměstnání či jiné výdělečné činnosti, ale také další práva definovaná předpisy Společenství v oblasti sociálního zabezpečení osob migrujících v EU. [1]

Podle definice OSN je migrujícím pracovníkem „osoba, která je (bude nebo byla) vázána v placené aktivitě mimo stát, ve kterém má domovské právo“. Úmluva (viz níže) taktéž rozděluje pracující migranty do několika hlavních skupin: pracovníci na pobřežních vrtech, příhraniční, sezónní, námořní, rezidentní a dočasní pracovníci.

Mezinárodní Úmluva o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů jejich rodin je jedním ze základních dokumentů týkajících se pracujících migrantů. Navazuje na Úmluvu o právech uprchlíků a na dvě úmluvy ILO (Mezinárodní organizace práce): č. 97 z roku 1949 a č. 143 z roku 1975.

Tento dokument obsahuje soubor práv ekonomických migrantů. Jeho hlavním cílem je ochrana migrujících pracovníků. Dále se snaží zakotvit obecné morální principy a propagovat práva migrantů v jednotlivých zemích. Konvence usiluje o to, aby byla pracovníkům zaručena rovnost při ochraně lidských práv. Zároveň ale zdůrazňuje nutnost chránit práva všech migrantů bez rozdílu, protože jsou lidskými bytostmi, kterým nelze lidská práva upřít.

Mezi nejdůležitější základní práva migrujících pracovníků patří například:

  • zabránění nelidským pracovním a životním podmínkám, fyzickému a sexuálnímu zneužití a degradujícímu zacházení (Články 10,11,25 a 54)
  • zaručení práva migrujícího pracovníka na svobodu myšlení, vyjadřování a náboženství (12,13)
  • právo na přístup k informacím o vlastních právech (33,37)
  • právo na rovnost před zákonem, tzn. spravedlivý proces, překladatelské služby a také právo nebýt trestán nepřiměřeně například vyhoštěním (16-20 a 22)
  • právo na rovný přístup ke vzdělání a sociálním službám a právo na účast v odborech
  • právo vrátit se do země původu, pokud si tak přejí a mohou tak učinit (podporují se kulturní kontakty atd.)
  • zaručení politické participace v zemi původu
  • právo na transfer výdělku do země původu (32, 42- 48)

[2]


Reference


Migrační pracovníci - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Immigrant workers Arbeitsmigranten Travailleurs migrants