Infračervené záření

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

1. Infračervené záření zaujímá ve spektru elektromagnetického záření rozsah vlnových délek od 780 nm do jednotek mm. IR je jedním z faktorů vytvářejících mikroklima. Zdrojem širokopásmového IR, v němž jsou v závislosti na teplotě zdroje zastoupeny různé vlnové délky, jsou plošné zdroje – např. hutnické pece, sklářské vany s roztavenou sklovinou nebo rozžhavené rozežhavené velké kusy oceli při kovářských pracích. IR vyvolává biologické účinky v místě absorbce zahřátí kůže. Nejvýraznějším přímým účinkem krátkovlnného IR na kůži je dilatace kapilár, jednorázová vyšší expozice může způsobit typické spáleniny. Expozice oka intenzivnímu dlouhovlnnému IR může způsobit tepelné poškození rohovky. Záření o kratších vlnových délkách pronikající do nitra oka v závislosti na vlnové délce je absorbováno v duhovce, čočce nebo sítnici, kde vyvolává ohřátí, až tepelné poškození tkáně. Pozdním důsledkem expozice oka může být oční zákal (katarakta) - nemoc z povolání u sklářů pracujících se sklovinou o teplotě cca 1 500 °C a u kovářů lodních řetězů. Ochrana před expozicí IR spočívá ve stínění zdrojů vhodnými clonami a jejich zakrytí izolačními materiály. Náhradním opatřením k ochraně kůže jsou ochranné obleky zhotovené z izolačních materiálů. Oči se chrání ochrannými brýlemi. Na exponovaných pracovištích se zřizují vzduchové sprchy, které ochlazují kůži.[1]

2. Elektromagnetické záření o vlnových délkách větších než je viditelné záření, a to o vlnových délkách v rozmezí od 780 nm do 1 mm. Pro případ prostředků na ochranu očí má význam pouze záření IR-A a IR-B.[2]

POZNÁMKA

Infračervené záření v oblasti od 780 nm do 1 mm se všeobecně dělí na:

  • IR-A 780 nm - 1400 nm,
  • IR-B 1400 nm - 3000 nm,
  • IR-C 3000 nm - 1 mm.

Reference

  1. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.
  2. ČSN EN 165-1995Infračervené záření - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Infrared Radiation Infrarot-Strahlung Rayonnement infrarouge