Kategorie:Odpady

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Za odpad je považována jakákoli věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl či povinnost se jí zbavit. Odpady vznikají při všech lidských činnostech, například ve výrobě, průmyslu, zemědělství, ale také při běžném životě. Stejně jako je rozsáhlá škála lidských činností, je také mnoho různých druhů odpadů. Od takových, které se v přírodních podmínkách samy rozloží až po takové, které mohou významně poškodit zdraví lidí a zvířat nebo nenávratně zničit životní prostředí. Proto, aby k tomu nedocházelo, byl vymyšlen systém odpadového hospodářství, který zahrnuje všechny činnosti od předcházení vzniku odpadu po jeho konečné odstranění.

Druhy odpadů podle vlastností:

  • nebezpečné odpady - jako nebezpečné jsou evidovány odpady, které v sobě nesou potenciální rizika, jak pro zdraví lidí a zvířat, tak pro životní prostředí. Nebezpečným odpadem se stávají například vyřazené zářivky, vyřazené baterie (např. nikl-kadmiové), léčiva s prošlou dobou trvanlivosti, některé chemické látky jako jsou barvy, rozpouštědla, oleje, zbytky domácí chemie a další předměty, se kterými denně přicházíme do styku a které přestaly sloužit svému účelu (např. vysloužilá televize nebo lednička). S nebezpečnými odpady je nutno nakládat s ohledem na jejich nebezpečné vlastnosti a složení.
  • ostatní odpady - za ostatní odpady považujeme ty, které nemají žádnou z nebezpečných vlastností, takže můžeme říct, že obecně jsou to všechny odpady, které nejsou nebezpečnými odpady. Ostatní odpad má v celkové produkci všech odpadů velký podíl (okolo 95 %). Všechny ostatní odpady jsou stejně jako nebezpečné zařazovány pod šestimístná katalogová čísla s uvedeným názvem odpadu. Oproti nebezpečným odpadům ale u čísla (kódu) odpadu nemají příznak „*“ anebo písmeno "N". Obecně se ostatní odpady označují písmenem „O“. Mezi ostatní odpad řadíme i odpad komunální.

Odpady podle původu:

  • z průmyslu- produkovány jako výsledek průmyslové výroby; do této skupiny řadíme odpady z klasické strojírenské výroby a těžkého průmyslu, ale také z dalších odvětví průmyslu, včetně např. výroby potravin; mezi průmyslové odpady patří také odpad vzniklý při těžbě nerostných surovin,
  • komunální – ty se dále člení na vytříditelné složky, směsný komunální odpad, nebezpečný komunální odpad, biologicky rozložitelný komunální odpad, objemný odpad, vozidla s ukončenou životností (autovraky),
  • zemědělské - odpady ze zemědělské činnosti lze rozdělit do dvou skupin; jednou z nich jsou biologicky rozložitelné odpady z rostlinné a živočišné výroby, např. odpady z rostlinných zbytků, zvířecí trus, moč či hnůj, které slouží k podpoře zemědělské výroby, a další, jako např. agrochemické odpady (zemědělská hnojiva aj.); většina zemědělských odpadů je materiálově využívána buď přímo anebo po úpravě biologickými procesy (kompostováním, anaerobní digescí, apod.),
  • odpady ze zdravotnictví a veterinární péče - vznikají při léčebné péči nebo při obdobných činnostech v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních. Skupina zdravotnických a veterinárních odpadů je charakterizována především převažující nebezpečnou vlastností – infekčností, proto podléhá zvláštnímu režimu nakládání a shromažďování,
  • jaderné - jsou také nazývány jako odpady radioaktivní; nakládání s ním je upraveno samostatnou právní normou (tzv. atomovým zákonem),
  • ostatní - do těchto kategorií nezařazené odpady – odpady vzniklé při rozebrání autovraků nebo elektrozařízení, odpady z čištění odpadních vod (takzvané kaly), odpady z obalových materiálů aj. [1]


Reference

  1. Odpady. Vítejte na Zemi: multimediální ročenka životního prostředí [online]. ESF, CENIA, c2013 [cit. 2019-05-06]. Dostupný z: http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=uvod&site=odpady.

Stránky v kategorii „Odpady“

V této kategorii je pouze následující stránka.