Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. [1]

Zkratka NACE pochází z francouzského termínu Nomenclature génerale des Activitiés économiques dans les Communautés Européennes a česky znamená statistickou klasifikaci ekonomických činností, pomoci níž Evropská unie (respektive Evropské společenství) už od roku 1970 sbírá statistická data v mnoha ekonomických oblastech. Předpona CZ určuje, že se týká činností prováděných v České republice, u nás má sběr těchto dat na starosti Český statistický úřad. Data v něm mají pouze evidenční význam. Každý obor podnikání je v rámci tohoto systému řazen do oddílů označených čísly a každý podnikatelský subjekt se v tomto systému dá snadno dohledat.

Klasifikace CZ-NACE je pětimístná. První čtyři úrovně jsou převzaty z mezinárodního standardu, pátá národní úroveň byla doplněna tam, kde pro statistické účely bylo potřeba ekonomické činnosti klasifikovat detailněji. První úroveň tvoří 21 sekcí označených písmenným kódem. Druhou úroveň tvoří 88 oddílů, které jsou označeny dvoumístným číselným kódem. Oddíly se dále dělí do 272 skupin a 615 tříd, na národní úrovni bylo přidáno 160 podtříd.

Hlavní ekonomická činnost jednotky se určuje tzv. metodou top-down. Nejprve se určí sekce s nejvyšším podílem na přidané hodnotě, poté se určí oddíl, který se nejvyšší mírou podílí na tvorbě přidané hodnoty v této sekci. Analogicky se pak určí dominantní skupina v rámci oddílu a dominantní třída v rámci skupiny. [2]

Základní rozdělení CZ-NACE

 • A - Zemědělství, lesnictví a rybářství
 • B- Těžba a dobývání
 • C - Zpracovatelský průmysl
 • D – Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
 • E - Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi
 • F - Stavebnictví
 • G - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
 • H - Doprava a skladování
 • J - Informační a komunikační činnosti
 • I - Ubytování, stravování a pohostinství
 • K - Peněžnictví a pojišťovnictví
 • L - Činnosti v oblasti nemovitostí
 • M – Profesní, vědecké a technické činnosti
 • N - Administrativní a podpůrné činnosti
 • O - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
 • P - Vzdělávání
 • Q - Zdravotní a sociální péče
 • R - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
 • S - Ostatní činnosti
 • T - Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu
 • U - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů


Reference

 1. Český statistický úřad
 2. CZ-NACE. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. St. Petersburg (Florida): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2019-04-15]. České rozhraní. Dostupný z: https://cs.wikipedia.org/wiki/CZ-NACE.


Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Statistical Classification of Economic Activities in the European Community Statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne