Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Fyzická osoba zajišťující činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb. Dohlíží na BOZP na staveništi a řídí prevenci rizik v oblasti BOZP na staveništi. [1], [2]

Odborně proškolený bezpečnostní, stavební a koordinační odborník, jehož úkolem je koordinovat opatření bezpečnosti práce v etapě přípravy a realizace stavby. Náplní práce této odborně způsobilé osoby je problematika souběžné a následné bezpečné práce více zhotovitelů na stavbě z hlediska plánovacího, organizačního a prováděcího a vedení příslušné dokumentace.[3]

Koordinátor BOZP je při realizaci stavby povinen

 • Informovat zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací a v případě porušení bezpeřnosti a ochrany zdraví při práci;
 • Upozorňovat zhotovitele na dané stavbě na nedostatky v BOZP a dále vyžadovat zjednání nápravy;
 • Navrhovat přiměřená opatření a v případech, kdy nebyla opatření přijata ke zjednání nápravy;
 • Oznamovat uvedené skutečnosti zadavateli stavby,
 • Koordinovat spolupráci zhotovitelů na dané stavbě s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání; k tomu je oprávněn dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat;
 • Spolupracovat se zhotoviteli při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností, sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci;
 • Kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště.
 • Spolupracovat se zástupci zaměstnanců pro BOZP a s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka a zúčastňovat se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu;
 • Sám navrhovat termíny a organizovat kontrolní dny BOZP, sledovat dodržování plánu a projednávat přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků a provádět zápisy o těchto zjištěních, včetně o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. [4]

Reference

 1. Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vč. zákona č. 88/2016 Sb.
 2. Národní soustava povolání
 3. MŠMT - Databáze regulovaných povolání a činností
 4. https://zsbozp.vubp.cz/cinnosti-koordinatora-bozp-ve-fazi-realizace-stavbyKoordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Coordinator for Safety and Health Matters on the Construction Site