Nejvyšší přípustná koncentrace

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Nejvyšší přípustné koncentrace chemických látek v pracovním ovzduší (NPK) jsou koncentrace látek, kterým nesmí být zaměstnanec v žádném časovém úseku pracovní doby vystaven. Dříve byly stanoveny nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší (NPK-P), a to hodnoty průměrné a mezní, což byly takové koncentrace plynů, par a aerosolů v pracovním ovzduší, o nichž se podle tehdejších vědeckých znalostí předpokládalo, že nepoškodí zdravotní stav osob, jež jsou těmto koncentracím vystaveny. Pro koncentrace běžných průmyslových škodlivin byly stanoveny i NPK hodnoty ve volném ovzduší (imisní koncentrace). Obdobně jako NPK jsou závazné hodnoty nejvyšších přípustných koncentrací v jiných zemích, např. MAC [Maximum Allowable Concentration], MAK [maximale Arbeitsplatzkonzentration]. Dále jsou vydávány seznamy doporučených hodnot, např. TLV [Threshold Limit Value], TLV-C [Threshold Limit Value - Ceiling], TLV-TWA [Threshold Limit Value - Time Weighted Average], STEL [Short Term Exposure Limit].[1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Nejvyšší přípustná koncentrace - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Maximum permissible concentration Maximale Arbeitsplatzkonzentration (e) Limites de concentrations tolérables (f)