OOPP pro ochranu očí a obličeje

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Jedná se o osobní ochranné pracovní prostředky určené k ochraně očí a obličeje proti nárazům různé síly, optickému záření, roztaveným kovům a horkým pevným tělesům, kapkám a postřiku, prachu, plynům, elektrickému oblouku vzniklému z krátkého spojení nebo proti kombinaci těchto možností.

Dle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 495/2001 Sb. náleží mezi OOPP pro ochranu očí a obličeje (viz požadavek na shodu s příslušnou technickou normou):

 • ochranné brýle (ČSN EN 166),
 • ochranné brýle proti záření rentgenovému, laserovému, ultrafialovému, infračervenému, viditelnému (proti oslnění) (ČSN EN 169, ČSN EN 170, ČSN EN 171, ČSN EN 172, ČSN EN 379+A1, ČSN EN 175),
 • ochranné obličejové štíty (ČSN EN 166, ČSN EN 1731),
 • svářečské kukly a štíty (štíty s držadlem, kukly s upínacím náhlavním páskem nebo kukly, které lze připevnit na ochranné přilby) (ČSN EN 166, ČSN EN 175, ČSN EN 379+A1).


V příloze č. 3 nařízení vlády č. 495/2001 Sb. je uveden seznam prací a činností, které vyžadují ochranu zraku nebo obličeje ochrannými brýlemi, obličejovými štíty nebo stínítky:

 • svářecí, brousící a rozbrušovací práce,
 • práce při utěsňováni a sekání,
 • práce při dobývání a zpracovávání hornin,
 • práce s expanzními vsazovacími přístroji,
 • práce na hrubovacích strojích, které jsou zdrojem malých úlomku,
 • kování do zápustky,
 • odstraňování částí materiálu nebo práce, při nichž vznikají úlomky nebo střepiny (kovoobrábění, dřevoobrábění),
 • práce při tryskání abrasivních látek,
 • práce s kyselinami a zásadami, jejich roztoky, dezinfekčními látkami a žíravými čistícími prostředky,
 • práce, při nichž se rozprašují kapaliny,
 • práce s roztavenými látkami nebo v blízkosti těchto látek,
 • práce v sálavém teplu,
 • práce s lasery,
 • práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy.


V nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky jsou v bodech 2.3 a 3.9.1 přílohy č. 2 uvedeny dodatečné požadavky týkající se OOPP pro ochranu očí a obličeje.

Bod 2.3 Osobní ochranné prostředky pro obličej, oči a dýchací orgány

 • Jakékoli omezení zorného pole uživatele nebo vidění vlivem osobního ochranného prostředku pro obličej, oči nebo dýchací orgány musí být sníženo na minimum.
 • Stupeň optické neutrality prostředků u těchto druhů osobního ochranného prostředku musí být slučitelný s odpovídajícím druhem více nebo méně přesných nebo dlouhotrvajících činností uživatele.
 • V případě potřeby, musí být osobní ochranné prostředky upraveny nebo vybaveny příslušenstvím zabraňujícím tvorbě vlhkosti.
 • Osobní ochranný prostředek určený pro uživatele s korekcí zraku musí umožňovat nošení brýlí nebo kontaktních čoček.


Bod 3.9.1 Ochrana proti neionizujícímu záření

 • OOP určený pro předcházení akutnímu nebo chronickému poškození očí zdroji neionizujícího záření musí být schopen absorbovat nebo odrážet většinu energie vyzářené ve škodlivých vlnových délkách bez přílišného ovlivnění přenosu neškodné části viditelného spektra, vnímání kontrastu a schopnosti rozeznávání barev, pokud je to požadováno, při předpokládaných podmínkách používání.
 • Za tímto účelem musí být ochranné brýle navrženy a vyrobeny tak, aby měly pro všechny škodlivé vlnové délky takové činitele spektrálního prostupu, aby hustota zářivé energie osvětlení schopné zasáhnout oko uživatele přes filtr byla snížena na minimum a za žádných okolností nepřevyšovala maximální přípustnou hodnotu expozice.
 • Mimoto nesmějí brýle za předpokládaných podmínek používání zhoršovat nebo ztrácet své vlastnosti v důsledku emitovaného záření a všechny na trh uváděné exempláře musí být označeny číslem ochrany, které odpovídá spektrální závislosti činitele prostupu.
 • Brýle vhodné pro zdroje záření stejného typu musí být klasifikovány ve vzestupném pořádku jejich čísel ochrany a pokyny výrobce musí uvádět zejména křivky prostupu, které umožní výběr nejvhodnějšího OOP při respektování všech vlivů při praktickém používání, jako jsou vzdálenost od zdroje a spektrální rozložení vyzařované energie v této vzdálenosti.
 • Příslušné číslo ochrany musí být vyznačeno výrobcem na všech exemplářích brýlí s ochrannými filtry.


[1]

Reference

 1. SKŘEHOTOVÁ, Marcela. Osobní ochranné pracovní prostředky. Portál BOZP [online]. 2017 [cit. 2018-03-20]. Dostupné z: http://www.portalbozp.cz/osobni-ochranne-pracovni-prostredky/