Systém managementu BOZP

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je systém managementu - soubor vzájemně provázaných nebo vzájemně působících prvků organizace pro stanovení politik, cílů a procesů k dosažení těchto cílů - nebo část systému managementu, které se používají k dosažení politiky BOZP.[1]

Systém řízení BOZP je část celkového systému řízení organizace, která zahrnuje organizační strukturu, plánovací činnosti, odpovědnosti, praktiky, procesy (postupy) a zdroje při vývoji, uplatňování, naplňování, přezkoumávání a udržování politiky BOZP, a tím přispívá k řízení rizik BOZP, která jsou spojena s činností organizace.[2]

Účelem systému managementu BOZP je poskytnout rámec pro řízení rizik a příležitostí v oblasti BOZP. Cílem a zamýšlenými výstupy systému managementu BOZP je předcházet pracovním úrazům a poškození zdraví pracovníků a zajišťovat bezpečná a zdravá pracoviště; proto je zásadně důležité, aby organizace odstraňovala nebezpečí a minimalizovala rizika v oblasti BOZP tím, že přijme efektivní preventivní a ochranná opatření.[3]

Reference

  1. ČSN ISO 45001 (01 0801). Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití. Praha: Český normalizační institut, 2018.
  2. ŠALAMON, P. Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: návod k zavedení systému řízení BOZP. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2003. ISBN 8086552616.
  3. ČSN ISO 45001 (01 0801). Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití. Praha: Český normalizační institut, 2018.


Systém managementu BOZP - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Occupational health and safety management system Arbeitsschutzmanagementsystem Système de gestion de politique de sécurité et de santé au travail