Poskytovatel pracovnělékařských služeb

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Occupational health care)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Základním právním předpisem, který upravuje práva a povinnosti poskytovatelů pracovnělékařských služeb, je zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a prováděcí vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče.

Poskytovatelem pracovnělékařských služeb je:

 • a) poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo
 • b) poskytovatel v oboru pracovní lékařství.[1]


Poskytovatel pracovnělékařských služeb je povinen:

 • informovat zaměstnance o možném vlivu faktorů pracovních podmínek na jeho zdraví, a to se znalostí vývoje jeho zdravotního stavu,
 • informovat zaměstnavatele o možném vlivu faktorů pracovních podmínek na zdravotní stav jeho zaměstnanců,
 • vykonávat pravidelný dohled na pracovištích zaměstnavatele a nad pracemi vykonávanými zaměstnanci,
 • spolupracovat se zaměstnavatelem, zaměstnanci, zástupcem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s odborně způsobilými osobami, odborovou organizací a kontrolními orgány v oblasti BOZP,
 • neprodleně oznamovat zaměstnavateli zjištění závažných nebo opakujících se skutečností negativně ovlivňujících BOZP,
 • podat podnět kontrolním orgánům v oblasti BOZP k zjednání nápravy nad dodržováním povinností v BOZP v případě, že zjistí, že zaměstnavatel nepostupuje v souladu s lékařskými posudky nebo přes opakované upozornění neplní povinnosti v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci stanovené jinými právními předpisy,
 • vést dokumentaci o pracovnělékařských službách prováděných pro zaměstnavatele, která se nevztahuje ke konkrétnímu zaměstnanci, odděleně od zdravotnické dokumentace vedené o konkrétních zaměstnancích; dokumentací pracovnělékařských služeb se rozumí záznamy o provádění dohledu na pracovišti zaměstnavatele, včetně výsledků analýz, o poradenství poskytnutém zaměstnavateli a jiné obdobné záznamy o činnostech prováděných v rámci pracovnělékařských služeb,
 • vést odděleně zdravotnickou dokumentaci vedenou o pacientovi od zdravotnické dokumentace vedené o zaměstnanci při poskytování pracovnělékařských služeb, jestliže je registrujícím poskytovatelem pacienta a zároveň poskytovatelem pracovnělékařských služeb,
 • zajistit nebo provádět odběry biologického materiálu pro stanovení hodnot biologických expozičních testů stanovených jinými právními předpisy) nebo orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo jiným právním předpisem), včetně vyhodnocení výsledků biologických expozičních testů a při překračování jejich hodnot informovat orgán ochrany veřejného zdraví,
 • dát bezodkladně zaměstnavateli podnět k vyžádání mimořádné pracovnělékařské prohlídky, jestliže obdrží informaci od ošetřujícího lékaře podle § 45 odst. 2,
 • informovat zaměstnance při lékařské prohlídce prováděné v souvislosti s ukončením výkonu rizikové práce (dále jen "výstupní lékařská prohlídka") o jeho nároku na následné prohlídky podle zákona o ochraně veřejného zdraví) zajišťované nebo prováděné
  • registrujícím poskytovatelem,
  • poskytovatelem, kterému je uděleno povolení k uznávání nemocí z povolání, nebo
  • poskytovatelem pracovnělékařských služeb zaměstnavatele v případě trvání pracovněprávního vztahu k tomuto zaměstnavateli,
 • a to na základě informace od zaměstnavatele podle § 55 odst. 1 písm. f); poskytovatel pracovnělékařských služeb současně předá informaci o zdravotním stavu zaměstnance v rozsahu nezbytném pro zajištění návaznosti potřebných zdravotních služeb registrujícímu poskytovateli, je-li mu znám, a zaměstnanci; tuto skutečnost poskytovatel pracovnělékařských služeb zaznamená do zdravotnické dokumentace,
 • vydávat lékařské posudky na základě posouzení zdravotní způsobilosti posuzujícím lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo se specializovanou nebo se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru pracovní lékařství.[2]

Reference

 1. § 54 odst. 1 písm. a) zákona č. 373/2011 Sb., zákon o specifických zdravotních službách
 2. Pracovnělékařská péče: poskytovatel pracovnělékařských služeb. Znalostní systém prevence rizik v BOZP [online]. VÚBP, c2016-2020. Dostupný z: https://zsbozp.vubp.cz/zdravi/pracovnelekarska-pece/327-poskytovatel-pracovnelekarskych-sluzeb.


Poskytovatel pracovnělékařských služeb - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Occupational health care Arbeitsmedizinischer Dienst Le médecin du travail