Péče závodního lékaře

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Pracovnělékařskou péčí se rozumí prevence a ochrana zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevence úrazů. Jejím cílem je udržení dlouhodobé práceschopnosti zaměstnanců. Pracovnělékařskou péči upravují následující právní předpisy - zákon č. 373/2011, Sb. o specifických zdravotních službách, který je prováděn Vyhláškou č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, včetně přílohy.

Jde o implementaci jednotných postupů a přístupů k plnění čl. 5 Úmluvy č.161 ILO do praxe poskytovatelů PLP - lékařů pracovně lékařské péče a jejím obsahem je především prevence a poradenství vykonávané v zájmu pracovníků, jejich zástupců a zaměstnavatelů v oblasti ochrany a podpory zdraví v souvislosti s výkonem práce, zejména:

 • stanovit a vyhodnocovat nebezpečí, která ohrožují zdraví na pracovišti
 • dohlížet na činitele v pracovním prostředí a pracovní zvyklosti
 • dohlížet na zdraví zaměstnanců v souvislosti s prací
 • organizovat první pomoc a ošetření v případě nouze
 • účastnit se na rozboru pracovních úrazů, nemocí z povolání a nemocí ovlivněných prací a další.

Každý zaměstnavatel je povinen uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s poskytovatelem těchto služeb, který je:

poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo poskytovatel v oboru pracovní lékařství. Zaměstnavatel je povinen sdělit zaměstnancům, u kterého poskytovatele pracovnělékařských služeb jim budou poskytnuty pracovnělékařské služby a jakým druhům očkování a jakým preventivním prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit zaměstnancům podrobit se těmto očkováním, prohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.

Pracovnělékařské služby jsou preventivní zdravotní služby, jejichž součástí je:

 • hodnocení vlivu pracovní činnosti,
 • hodnocení pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví,
 • provádění preventivních prohlídek,
 • hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci,
 • poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací,
 • školení v poskytování první pomoci,
 • pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce nebo služby.

Zaměstnavatel může zajišťovat provádění pracovnělékařských prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti k práci na základě písemné žádosti u registrujícího poskytovatele (obvodního lékaře) zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání; ostatní pracovnělékařské služby zajišťuje prostřednictvím poskytovatele uvedeného v odstavci 1, s nímž uzavřel písemnou smlouvu, Pokud u zaměstnavatele dojde ke změně zařazení práce do kategorie vyšší než kategorie první musí, do 3 měsíců ode dne, kdy k této změně došlo uzavřít smlouvu novou nebo doplnit starou. [1]

Reference

 1. Pracovnělékařská péče. Dostupná z WWW: http://www.guard7.cz/lexikon/pracovnelekarska-pece.


Péče závodního lékaře - (Diskuse k heslu)
Německy:
Betriebsärztliche Betreuung (e)