Poskytování informací o BOZP

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Přehled obsahu Vše podstatné o školení zaměstnanců v BOZP z hlediska obsahu, termínů i odborných předpokladů na školitele.


Obsah informací o BOZP

Informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci představují v zásadě tři druhy informací, a to o:

  • nebezpečích vyskytujících se na pracovištích a při pracovních činnostech (např. rizikové faktory pracovního prostředí, nebezpečná místa, nebezpečné procesy a pracovní postupy),
  • rizicích možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců (stanovení rizika vyplývá z vyhodnocení vyskytujícího se nebezpečí a představuje pravděpodobnost vzniku poškození zdraví zaměstnance nebo zaměstnanců při práci a stupeň možných následků na jeho/jejich životech a zdraví),
  • opatřeních k ochraně před působením neodstranitelných rizik práce (stanovení způsobu ochrany ať už prostředky kolektivní ochrany, jako jsou technická a organizační opatření, nebo prostředky individuální ochrany zaměstnanců).

V právních předpisech i v praxi se často informace uvedené pod písm. a) a b) shora často směšují či slučují a vyjadřují se pouze pojmem „informace o rizicích”.

Poskytování informací o BOZP zaměstnancům

Zaměstnanec má právo na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením (ust. § 106 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) a zaměstnavatel je povinen mu je poskytnout (§ 103 odst. 1 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce). Informace musí být pro zaměstnance srozumitelné (§ 106 odst. 1 zákoníku práce).

Cílem předávání informací o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve shora definovaném slova smyslu je vedení zaměstnanců k výkonu bezpečné a zdraví neohrožující práce. Dobře informovaný zaměstnanec se při práci a na pracovišti chová rozumněji a bezpečněji, než zaměstnanec neinformovaný. Informace uvedené shora pod písmeny a) až c) s sebou velice úzce souvisí (jsou provázány) a je nezbytné poskytovat je zaměstnancům ve vyváženém souladu.


Zdroje informací o BOZP

Informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou předmětem úpravy či obsahem právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, k zajištění bezpečnosti technických zařízení, posuzování a hodnocení rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců prováděné zaměstnavatelem a opatření přijatých zaměstnavatelem, vnitřních předpisů zaměstnavatele a z kolektivní smlouvy, návodů k používání strojů, přístrojů, nástrojů a jiných zařízení a chemických látek a chemických směsí, a podobně, pracovních pokynů a pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.


Způsoby předávání informací o BOZP

Způsoby poskytování či lépe předávání informací o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se provádí vícero způsoby, s kterými počítají zákoník práce a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, a které zpřehledňuje následující tabulka. Predavani.png

Nejdříve je zaměstnanec při školení seznámen zaměstnavatelem se svými právy a povinnostmi a požadavky na jeho práci vyplývajícími z předpisů a pak jsou mu v rámci instruktáže poskytnuty další informace uplatnění právních požadavků v konkrétním pracovním prostředí, a to spolu s informacemi o opatřeních zaměstnavatele, která na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijal sám; tato instruktáž bývá doplňována zásadními pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Nicméně pokyny k zajištění BOZP slouží především k operativnímu řízení a usměrňování zaměstnanců nadřízeným vedoucím zaměstnancem v každodenní praxi.


Školení o právních a ostatních předpisech BOZP

Co se školí

Zaměstnavatel školí o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP. Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Zaměstnavatel neškolí o všech předpisech k zajištění BOZP ale jen o těch, které:

  • doplňují odborné předpoklady zaměstnanců a odborné požadavky pro výkon jejich práce,
  • týkají se práce zaměstnanci vykonávané, a
  • vztahují se k rizikům, s nimiž může zaměstnanec přijít do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána.

Odborné předpoklady a odborné požadavky Odbornými předpoklady a odbornými požadavky pro výkon práce představují získáním určité odborné způsobilosti, úspěšným ukončením vzdělání na příslušném stupni školy ve stanovené odbornosti, získání určitého odborného oprávnění či osvědčení apod. Odborné předpoklady a odborné požadavky se ale liší v následujícím: Predpoklady.png


Školené osoby

Osoby, které je zaměstnavatel na úseku BOZP školit ukazuje následující příkladné schéma: Skoleni.png

[1]

Reference


Poskytování informací o BOZP - (Diskuse k heslu)