Povolení k dlouhodobému pobytu

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Za předpokladu, že cizinec pobývá na území ČR na základě víza nad 90 dnů a zároveň hodlá na území přechodně pobývat po dobu delší než 1 rok a k tomu má navíc i stále stejný účel pobytu, pak je oprávněn podat žádost o povolení k dlouhodobém pobytu. Tato žádost se podává na pracovišti Ministerstva vnitra ČR.

Pokud se jedná o studium, vědecký výzkum nebo stěhování k rodině za účelem společného života, podává se žádost k zastupitelskému úřadu ČR. V tomto případě se nevyžaduje podmínka pobytu na vízum nad 90 dnů na území ČR.

Žádost se podává na předepsaném formuláři, ke kterému je třeba přiložit také nezbytné náležitosti, které se liší podle vybraného účelu pobytu. Vše se vždy předkládá v originále či ve formě úředně ověřené kopie. Cestovní doklad, stejně tak, jako doklad o účelu pobytu musejí však být v originální verzi předloženy vždy. Všechny dokumenty se předkládají v originálním znění, zároveň s nimi je třeba doložit i vyhotovený český úředně ověřený překlad.

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je třeba podat osobně. V případě, že bude žádosti vyhověno, bude žadatel kontaktován příslušným pracovištěm MV ČR anebo zastupitelským úřadem, záleží při tom na tom, u kterého z těchto dvou byla žádost podána. Může nastat i situace, kdy nebude žádosti vyhověno, tehdy bude zamítnuta. K tomu může dojít na základě toho, že například cizinec vyplní žádost nepravdivě, předloží padělané náležitosti nebo se cizinec dopustil obcházení zákona s cílem získat dlouhodobé vízum např. tím, že uzavřel účelové manželství.

Povolení k dlouhodobému pobytu bude potřebovat cizinec, který do země přijíždí kupříkladu z důvodu studia. Pak je třeba doložit, že cizinec hodlá na území pobývat po dobu delší než 3 měsíce a že opravdu jde o studium. Dalším účelem může být například vědecký výzkum. Co se týče tohoto důvodu pro žádost o povolení k dlouhodobému pobytu, je třeba mít již uzavřenou dohodu s příslušnou výzkumnou organizací o hostování a zároveň doložit, že cizinec hodlá přechodně pobývat na území ČR po dobu delší než 3 měsíce.

Samozřejmě na mysl přichází i účel hledání zaměstnání, přičemž takový bude zřejmě tím nejfrekventovanějším důvodem, pro který cizinec bude o povolení k dlouhodobému pobytu žádat. Stejná žádost se bude týkat také účelu zahájení podnikání.

Dalším důvodem může být sloučení rodiny, kdy cizinec je manželem cizince s povoleným pobytem, nezaopatřeným dítětem cizince s povoleným pobytem, rodičem, osamělým cizincem starším 65 let atp.

V případě žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu kvůli zaměstnání platí již od roku 2014 změna a již není možné žádat o povolení za účelem zaměstnání. V tomto ohledu došlo k nahrazení institutem tzv. zaměstnanecké karty. Tento druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR je určen pro všechny druhy zaměstnání bez ohledu na stupeň odborné způsobilosti. Zaměstnanecká karta se vždy bude vzat ke konkrétní pracovní pozici, na kterou byla vydána. V případě, že cizinec, který je držitelem zaměstnanecké karty, bude vykonávat práci, pro kterou karta neplatí, se tímto dopustí výkonu nelegální práce, za kterou hrozí postih ve formě pokuty.

Zaměstnanecká karta je speciálním druhem v tom ohledu, že v sobě zahrnuje dvojí oprávnění – jednak opravňuje cizince k pobytu na území ČR a jednak k zaměstnání. Cizinec tak nemusí chodit žádat na dvě pobočky Úřadu práce, stačí mu vyřídit pouze jednu kartu. Existují samozřejmě i výjimky, kdy zaměstnanecká karta bude mít neduální charakter, tedy bude sloužit jen pro účel pobytu na území ČR, a to například v situaci, kdy se cizinec na území České republiky soustavně připravuje na budoucí povolání.[1][2]


Reference

  1. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění
  2. Dlouhodobý pobyt [online]. Ministerstvo vnitra České republiky, 3. ledna 2022 [cit. 2022-02-07]. Dostupný z: https://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-dlouhodoby-pobyt.aspx.Povolení k dlouhodobému pobytu - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Long-term residence permit Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU Carte de résident de longue durée-UE