Zaměstnanecká karta

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Zaměstnanecká karta je druh povolení, které buď opravňuje cizince k dlouhodobému pobytu (pobytu delšímu než 3 měsíce) na území ČR a současně k výkonu pracovní činnosti (tzv. duální zaměstnanecká karta), nebo opravňuje cizince k dlouhodobému pobytu na území ČR za účelem zaměstnání (tzv. neduální zaměstnanecká karta). Neduální zaměstnanecká karta se vydává cizincům, u nichž je podle zákona o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb.) vyžadováno povolení k zaměstnání nebo kteří mají podle tohoto zákona tzv. volný vstup na trh práce. Příslušná pravidla týkající se zaměstnaneckých karet stanoví § 42 g a násl. zákona o pobytu cizinců (zákon č. 326/1999 Sb.), jenž implementuje směrnici Evropské unie 2011/98/EU.

Zaměstnaneckou kartu vydává na žádost cizince Ministerstvo vnitra ČR. Podmínkou vydání duální zaměstnanecké karty je uzavření pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo smlouvy o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti. Duální zaměstnanecká karta opravňuje k výkonu takové pracovní činnosti, pro niž byla karta vydána. Změnu zaměstnavatele, pracovního zařazení nebo zaměstnání na další pracovní pozici u téhož nebo u jiného zaměstnavatele je držitel duální karty povinen oznámit Ministerstvu vnitra, které musí změnu schválit. Zaměstnanecká karta se vydává nejdéle na 2 roky, přičemž její platnost lze opakovaně prodloužit.

Ke dni 31. 12. 2019 bylo v ČR evidováno 59 209 cizinců se zaměstnaneckou kartou.[1][2][3][4]

Reference

  1. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  2. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
  3. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě. Úřední věstník Evropské unie [online]. 23.12.2011, L 343/1.
  4. Ekonomická aktivita cizinců 2020 [online]. Český statistický úřad, 21.12.2020 [cit. 2021-08-20]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/3-ekonomicka-aktivita-cizincu-yywf8vy0gj.

Externí odkazyZaměstnanecká karta - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Employee card Arbeitnehmerkarte Carte d'employés