Právo na zaměstnání

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Právo na zaměstnání je ve smyslu § 3 zákona o zaměstnanosti bez omezení (oproti cizincům a jejich speciální úpravě) poskytováno všem fyzickým osobám způsobilým stát se zaměstnancem podle zákoníku práce. Za fyzické osoby jsou považováni státní občané České republiky a za stejných podmínek i cizinci, kteří splňují podmínky pro zaměstnávání stanovené zákonem o zaměstnanosti. Rodinní příslušníci občanů České republiky, státní příslušníci Evropské unie a jejich rodinní příslušníci pak mají v rámci přístupu k právu na zaměstnání stejné podmínky jako občané České republiky, pokud není v zákoně o zaměstnanosti stanoveno jinak.[1]

Legislativním nedostatkem, který byl odstraněn až novelizačním zákonem č. 379/2007 Sb. s účinností k 21. 12. 2007,[2]byla způsobena značná nerovnost mezi rodinnými příslušníky občana České republiky, kteří nebyli občané České republiky ani jiného státu Evropské unie, když těmto až do 20. 12. 2007 nebyla přiznána stejná práva jako rodinným příslušníkům občanů Evropské unie (až touto novelou byl zaveden § 3 odst. 3 zákona o zaměstnanosti), k čemuž dospěla i rozhodovací činnost správních soudů.

Realizace práva na zaměstnání je postavena na zásadách rovného zacházení a zákazu diskriminace upravených pro potřeby zákona o zaměstnanosti v § 4, které stanovuje povinnost účastníků právních vztahů zajišťovat rovné zacházení se všemi fyzickými osobami uplatňujícími právo na zaměstnání a zakazuje diskriminaci.[3] V případě zajišťování rovného zacházení je třeba v podrobnostech vycházet ze zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)[4], který sám vychází z čl. 3 Listiny a obsahuje definice pojmů jako přímá a nepřímá diskriminace, obtěžování a sexuální obtěžování, a také práva a možnosti fyzické osoby, které lze aplikovat při porušení zásady diskriminace nebo rovného zacházení.

Reference

  1. 3 zákona č. 345/2004 Sb., o zaměstnanosti
  2. § 4 zákona č. 345/2004 Sb., o zaměstnanosti
  3. Zákon č. 379/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
  4. Zákon č. 198/2009 Sb., zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)


Právo na zaměstnání - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Right to employment Das Recht auf Beschäftigung Droit à l'emploi