Pracovní úrazovost brigádníků

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Pojmy brigádník nebo brigáda nejsou ukotveny v českých v právních předpisech. Zákoník práce ani žádný jiný český právní předpis nezná pojem „brigáda“ nebo „brigádník“. V praxi se ustálilo používání těchto pojmů k označení krátkodobého smluvního vztahu, zpravidla uzavíraného jako pracovněprávní vztah. Tento pracovněprávní vztah může mít buď formu pracovního poměru, kdy zaměstnavatel uzavírá se zaměstnancem pracovní smlouvu zpravidla na dobu určitou, nebo formu dohod konaných mimo pracovní poměr. V případě dohod konaných mimo pracovní poměr existují dvě možné formy - a to dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti. Na výklad problematiky pracovních úrazů brigádníků se vztahují pojmy a ustanovení zákoníku práce.

Zaměstnávání brigádníků je pro zaměstnavatele často výhodným řešením jejich potřeb pro nárazové práce, pro jednorázové akce, k dočasnému navýšení kapacit v oblasti lidských zdrojů. Vzhledem ke krátkodobé povaze zaměstnání brigádníků mohou představovat rizikovou skupinu z hlediska bezpečnosti práce a pracovní úrazovosti. Dalším rizikovým faktorem je jejich často nízký věk (do 25 let), který je obecně spojován s vyšší mírou úrazovosti vzhledem k menšímu rozsahu zkušeností a sklonem ke zbrklosti.

Pracovní úrazovost brigádníků jako samostatná kategorie se statisticky dlouhodobě nesleduje, protože chybí relevantní informační zdroje. Částečně lze úrazovost vyčíslit například ze záznamů Státního úřadu inspekce práce o úrazech s pracovní neschopností delší než 3 dny. V roce 2019 bylo z celkového počtu pracovních úrazů 42 341 (údaje za celou ČR) evidováno 333 úrazů pracovníků na dohody konané mimo pracovní poměr a dalších 170 úrazů připadalo na agenturní pracovníky. Tento podíl dohromady tvoří asi 1,2% z celkového počtu úrazů.[1][2][3]

Reference

  1. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  2. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Sbírka zákonů Česká republika. 2006, částka 84.
  3. Brigády z pohledu ZP. BOZPinfo.cz [online]. VÚBP, 19.06.2006 [cit. 2021-08-23]: Dostupný z: https://www.bozpinfo.cz/brigady-z-pohledu-zp.Pracovní úrazovost brigádníků - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Occupational injuries of temporary workers Arbeitsunfälle von Leiharbeitnehmern Accidents du travail des intérimaires