Pracovnělékařská péče

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 27. 4. 2018, 13:00, kterou vytvořil Verpa (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Pracovnělékařskou péčí se rozumí prevence a ochrana zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevence úrazů. Jejím cílem je udržení dlouhodobé práceschopnosti zaměstnanců. Pracovnělékařskou péči upravují následující právní předpisy - zákon č. 373/2011, Sb. o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), který je prováděn vyhláškou č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění vyhl. č. 436/2017 Sb. (dále jen vyhláška)

Jde o implementaci jednotných postupů a přístupů k plnění čl. 5 Úmluvy č.161 ILO do praxe poskytovatelů PLP - lékařů pracovnělékařské péče a jejím obsahem je především prevence a poradenství vykonávané v zájmu pracovníků, jejich zástupců a zaměstnavatelů v oblasti ochrany a podpory zdraví v souvislosti s výkonem práce, zejména:

  • stanovit a vyhodnocovat nebezpečí, která ohrožují zdraví na pracovišti
  • dohlížet na činitele v pracovním prostředí a pracovní zvyklosti
  • dohlížet na zdraví zaměstnanců v souvislosti s prací
  • organizovat první pomoc a ošetření v případě nouze
  • účastnit se na rozboru pracovních úrazů, nemocí z povolání a nemocí ovlivněných prací a další.

Každý zaměstnavatel je povinen uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s poskytovatelem těchto služeb, který je:

  • poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo
  • poskytovatel v oboru pracovní lékařství.

Zaměstnavatel je povinen sdělit zaměstnancům, u kterého poskytovatele pracovnělékařských služeb jim budou poskytnuty pracovnělékařské služby a jakým druhům očkování a jakým preventivním prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit zaměstnancům podrobit se těmto očkováním, prohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.[1]

Reference


Pracovnělékařská péče - (Diskuse k heslu)