Psychosociální rizika

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Psychosociální rizika související s prací mohou být zdrojem pracovního stresu stejně jako jiné faktory pracovní zátěže. Souvisejí zejména s organizací práce a pracovní náplní, vztahy na pracovišti i mimo pracoviště. Společnou charakteristikou psychosociálních rizik na pracovišti je to, že se dají do značné míry ovlivnit k lepšímu. Příjemné pracovní prostředí spolupráce a důvěry pak v podnicích přispívá ke zdraví a spokojenosti zaměstnanců. [1]

Psychosociální rizika vyplývají ze špatné struktury, organizace a řízení práce a ze špatného společenského kontextu a mohou mít nepříznivé psychické, tělesné a sociální následky, jakými je například stres při práci, vyhoření nebo deprese. Zde je několik příkladů pracovních podmínek způsobujících psychosociální rizika:

 • nadměrné pracovní zatížení,
 • rozporuplné požadavky a nedostatečně jasně vymezené úlohy,
 • nedostatečné zapojení do přijímání rozhodnutí, která mají na pracovníka dopad, a nedostatečný vliv na způsob výkonu dané práce,
 • špatně řízené organizační změny, nejistota zaměstnání,
 • neefektivní komunikace, nedostatečná podpora ze strany vedení nebo kolegů,
 • psychické a sexuální obtěžování, násilí třetích stran. [2]

Psychosociální rizika můžeme rozčlenit do 10 oblastí dle vzoru dokumentu zpracovaného Světovou zdravotnickou organizací – „Guidance on the European Framework for Psychosocial risk management – WHO 2008“:

 • charakter práce,
 • pracovní zátěž, pracovní tempo,
 • rozvržení práce,
 • rozhodování o práci,
 • pracovní prostředí a vybavení,
 • firemní kultura,
 • mezilidské vztahy na pracovišti,
 • role v organizaci,
 • kariérní postup,
 • sladění práce a soukromí.

Reference

 1. Psychologické faktory. Znalostní systém prevence rizik v BOZP [online]. VÚBP, c2016-2019 [cit. 2019-03-11].Dostupný z: https://zsbozp.vubp.cz/pracovni-prostredi/rizikove-faktory/psychologicke-faktory/233-psychosocialni-rizika.
 2. Psychosociální rizika a stres při práci [online]. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, c2019 [cit. 2019-03-11].Dostupný z: https://osha.europa.eu/cs/themes/psychosocial-risks-and-stress.

Externí odkazy

Guidance on the European Framework for Psychosocial risk management – WHO 2008 - https://www.who.int/occupational_health/publications/PRIMA-EF%20Guidance_9.pdf?ua=1


Psychosociální rizika - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Psychosocial risks Psychosoziale Risiken Risques psychosociaux