Únik

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Release)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Výron látky z kontejmentu (procesního nebo skladovacího zařízení), kde je látka umístěna. Zdroj: VÚBP - OPPZH
  2. V analýze rizik se analyzuje únik (uvolnění, emise) materiálu látky) z kontejmentu, systému nebo procesu. Může být jednorázový, kontinuální nebo časově omezený. Co se týče skupenství materiálu, jedná se o únik plynu/páry, kapaliny, dvoufázový únik pára/kapalina, popř. uvolnění pevné látky. Co se týče uvolněného množství, může jít o malé úniky kapalin – netěsnosti a průsaky [leakage, leaks]; rozlití či přetečení kapalin nebo rozsypání pevné látky [spillage]; popř. významná množství plynů/par, kapalin, popř. pára/kapalina [release]. Typ úniku závisí na způsobu jakým je kontejment porušen, na vlastnostech přítomné chemické látky a podmínkách skladování nebo zpracování. [1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Únik - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Release