Rizika

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Riziko je matematická pravděpodobnost, že za určitých definovaných podmínek nastane poškození zdraví, nemoc nebo smrt. Kvantitativně se pohybuje od 0 (poškození nenastane) do 1 (poškození nastane ve všech případech). Riziko (risk) lze vyjádřit rovnicí:

P(d)= d : n

 • d – počet jednotlivců, u kterých se zjistilo poškození
 • n – počet jednotlivců ve sledované skupině

Riziko ohrožení lidí – pravděpodobnost, se kterou expozice (jednorázová anebo opakovaná) za daných podmínek způsobí poškození zdraví u exponovaných jednotlivců (human health risk).

 1. Kombinace pravděpodobnosti výskytu určité nežádoucí situace (události), nebezpečí způsobujícího škody a stupně závažnosti jejich následků (závažnosti škody, ztrát), přesněji kombinace pravděpodobnosti vzniku a pravděpodobnosti rozsahu následků. Rizikem je tedy zjednodušeně odhad pravděpodobnosti výskytu nebezpečí (nehody, zranění, onemocnění) za jednotku času. [1]
 2. Pravděpodobnost výskytu nějaké události s nežádoucími následky. V analýze a hodnocení rizik je lépe provádět popis rizika použitím tzv. rizikových tripletů (scénář i-té události, pravděpodobnost jejího výskytu, následky této události). Riziko pak sestává z řady trojic: R = {si, pi, ni}. [2]
 3. Kvalitativní a kvantitativní vyjádření ohrožení, vyjadřuje pravděpodobnost vzniku negativního jevu a zároveň i velikost (rozsah, závažnost) důsledků tohoto jevu. Zdroj možného zranění nebo poškození zdraví, majetku nebo prostředí nebo některá tato kombinace.
 4. Kombinace pravděpodobnosti výskytu škody a závažnosti této škody.[3]
 5. Zdroj možného zranění nebo poškození zdraví, majetku nebo prostředí nebo některá tato kombinace.
 6. Existují různé definice rizika. Riziko je obecně pravděpodobnost výskytu nežádoucí události s nežádoucími následky. Zákon o prevenci závažných havárií definuje riziko pro účely zákona jako pravděpodobnost vzniku zvláštních účinků ve specifikovaném období nebo za specifikovaných okolností. V analýze a hodnocení rizik je lépe provádět popis rizika použitím tzv. rizikových tripletů (scénář i-té události, pravděpodobnost jejího výskytu, následky této události). Riziko pak sestává z řady trojic: R = {si, pi, ni}. Míra rizika je číselná hodnota (např. odhadovaný počet úmrtí způsobených událostmi za rok) nebo číselná funkce (např. funkce udávající pro každé N v určitém intervalu pravděpodobnost, že v důsledku události v technologii dojde v průběhu roku k N nebo více úmrtím v okolí technologie), která popisuje vztah mezi pravděpodobností a následky daného zdroje rizika, stavby,činnosti nebo technologie. Pro znázornění výsledků ocenění rizika se používá např. matice rizika, jednorozměrná míra rizika, střední míra úmrtí, isolinie rizika (individuální riziko), f - N křivka (společenské riziko). [4]
 7. Riziko je chápáno jako zdroj zranění nebo poškození zdraví.[5]

POZNÁMKA

Slovo „riziko“ je obecně používáno ve spojení s dalšími slovy, která definují původ nebo charakter očekávaného zranění nebo poškození zdraví např.: riziko zasažení elektrickým proudem, riziko stlačení, riziko střihu, riziko otravy, atd.Pojem Rizika má v angličtině více významů.Reference

 1. NOVOTNÝ, Karel. Slovník vybraných pojmů vztahujících se k hodnocení rizik podle § 132a odst. 3 zákoníku práce. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2000. 104 s.
 2. VÚBP - OPPZH; CEOC
 3. ČSN EN ISO 12100-1 (83 3001)
 4. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.
 5. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.
Rizika - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Hazard Gefährdung Risque