Rozhovory

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Rozhovor (interview) je jedna z klíčových metod získávání informací (sběru dat). Představuje formální komunikaci tváří v tvář mezi dvěma osobami. Nejedná se pouze o jednostranné získávání dat od dotazovaných, ale o společné vytváření smysluplných výpovědí. Interview využívá techniku kladení otázek. Ty mohou být otevřené či uzavřené. Otevřené otázky slouží především k získání kvalitativních dat. [1]
  2. Rozhovor (též inteview nebo dotazování) je druhem exploračních metod, při nichž se navozuje přímý komunikační styk se zkoumanými subjekty, které jsou otázkami nebo jinými stimuly podněcovány ke sdělování požadovaných verbálních informací. Je cíleně orientován a připraven.

Druhy rozhovoru:

  • skupinový rozhovor zjišťuje chování, názory, mínění, postoje ve skupině (opak křížového výslechu),
  • osobní (individuální) rozhovor umožňuje navázání těsnějšího osobního kontaktu,
  • standardizovaný rozhovor (formální dotazování) umožňuje získat data ke kvantifikaci výsledků,
  • nestandardizovaný rozhovor (hloubkový, otevřený) poskytuje prostor k odpovědím,
  • volný rozhovor - je stanoven pouze cíl,
  • prostý rozhovor – je v hrubých rysech specifikován. [2]


Reference

  1. Rozhovor jako evaluační nástroj [online]. Praha: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie, poslední aktualizace 16.01.2019 [cit. 2020-10-30]. Dostupný z: https://www.adiktologie.cz/rozhovor-jako-evaluacni-nastroj.
  2. Metoda pozorování [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2007 [cit. 2020-10-30]. Dostupný z: https://is.muni.cz/el/fsps/jaro2007/d010/PDS_metody.pdf.


Rozhovory - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Interview Gespräch Entretien