Evropská agentura pro BOZP

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
EU-OSHA-cs.png

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (European Agency for Safety and Health at Work, zkr. EU-OSHA), se sídlem v severošpanělském Bilbau, byla vytvořena v rámci systému organizací EU ke konci roku 1995 jako specializovaná instituce pro rozvoj, shromažďování, analýzu a distribuci informací, které vedou ke zlepšování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V rámci celoevropské informační sítě o oblasti BOZP koordinuje spolupráci i s organizacemi z jiných kontinentů (USA, Japonsko, Kanada apod.).

EU-OSHA je informační agenturou Evropské unie pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Naše práce přispívá ke strategickému rámci Evropské komise pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na období 2014-2020 a dalším příslušným strategiím a programům EU, jako je Evropa 2020 .

Cílem agentury je učinit z Evropy bezpečnější, zdravější a produktivnější místo pro práci. Agentura podporuje kulturu prevence rizik za účelem zlepšení pracovních podmínek v Evropě.

Agenturu řídí ředitel jmenovaný Řídící radou na návrh Evropské komise na dobu pěti let, jenž může být volen opakovaně. Ředitel je zákonným zástupcem agentury a odpovídá za její řízení a každodenní chod, včetně všech finančních, správních a personálních záležitostí.[1]

Podrobné informace o činnosti agentury naleznete na webu této organizace: https://osha.europa.eu/cs/about


Národní kontaktní místa

Agentura EU-OSHA má v každém členském státě národní kontaktní místo, jehož kontaktní údaje jsou volně k dispozici.

Kontaktní místa jmenuje každá vláda oficiálními zástupci agentury EU-OSHA v dané zemi. Obvykle se jedná o příslušné vnitrostátní orgány pro oblast BOZP, které jsou hlavními subjekty podílejícími se na provádění pracovních programů agentury EU-OSHA.

Všechna kontaktní místa řídí svou vlastní tripartitní síť, kterou tvoří orgány státní správy a zástupci organizací zaměstnanců a zaměstnavatelů. Národní síť odráží situaci členského státu a nezřizuje ji agentura EU-OSHA.

Tato síť přispívá k práci agentury EU-OSHA a představuje mechanismus k předávání produktů a informací zainteresovaným subjektům na vnitrostátní úrovni. Kontaktní místa se navíc aktivně podílejí na přípravě a realizaci kampaní agentury EU-OSHA i na jmenování národních odborníků do skupin agentury a jejich přihlašování na semináře agentury.

Český Focal Point pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Správa agentury EU-OSHA

EU-OSHA je tripartitní organizace, která se zavázala k řádné správě. Řádná správa zahrnuje řadu prvků, jako je otevřenost a vnímavost, transparentnost, dodržování předpisů, efektivita, účinnost a odpovědnost.

Jelikož EU-OSHA je agenturou EU, hrají řídící rada a její předsednictvo společně s ředitelem základní úlohu při provádění zásad řádné správy.

Řádná správa zajišťuje, že činnosti agentury odrážejí širší zájmy, plní očekávání zainteresovaných subjektů a jsou relevantní pro dotčené subjekty. Zajišťuje, aby lidské a finanční zdroje pro plnění cílů byly přidělovány účinně a efektivně. Zvyšováním transparentnosti řádná správa posiluje odpovědnost vůči zainteresovaným subjektům a občanům EU.

ReferenceEvropská agentura pro BOZP - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
The European Agency for Safety and Health at Work Die Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz L'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail