Tlaková VTZ

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Tlaková zařízení se vyznačují tím, že se u nich vyskytují nebezpečí, pocházející od tlaku pracovní látky, což představuje značnou akumulovanou energii a nebezpečí pocházející z vlastností tlakové látky, např. vysoká teplota včetně varných explozí, hořlavost, popř. výbušnost, jedovatost, žíravost apod. Nová specifická nebezpečí přináší u tlakových zařízení místní podmínky dané umístěním zařízení v konkrétním prostředí s provozními podmínkami v konkrétním místě a při konkrétním způsobu užití.[1]


Podmínky k zajištění bezpečnosti vyhrazených tlakových zařízení stanovuje vyhláška č. 18/1979 Sb. [1]


Rozdělení tlakových VTZ

 • Parní a kapalinové kotle s konstrukčním přetlakem přesahujícím 0,07 MPa a teplotou pracovní látky převyšující bod varu,
 • Tlakové nádoby stabilní (TNS) s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,07 MPa s obsahem plynů, par nebo žíravých, jedovatých a výbušných kapalin o jakékoliv teplotě,
 • Tlakové nádoby k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než +50°C, nebo plynů, u nichž při teplotě +50°C je absolutní tlak vyšší než 0,3 MPa.


Oprávnění organizací

Vyrábět, montovat, opravovat, rekonstruovat zařízení a provádět revize a zkoušky kotlů a tlakových nádob dodavatelským způsobem a periodické zkoušky nádob na plyny smějí organizace pouze na základě oprávnění. Oprávnění vydává za úplatu, na základě žádosti a prověrky plnění odborných předpokladů, organizace dozoru TIČR. Zjistí – li orgán dozoru nedodržování podmínek nebo porušování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při činnosti podle oprávnění, omezí rozsah oprávnění nebo je organizaci odejme.


Individuální vyzkoušení

S výjimkou výrobků stanovených k posuzování shody, musí výrobce každý dohotovený kotel a tlakovou nádobu podrobit stavební a první tlakové zkoušce. Tyto zkoušky provádí výrobce, pokud není písemně ustanoveno jinak. Ke každému kotli nebo tlakové nádobě musí výrobce vyhotovit průvodní dokumentaci včetně pasportu (revizní knihy). Po úspěšné stavební a první tlakové zkoušce revizní technik, označí nýty továrního štítku kulatým razidlem a datem zkoušky na nádobě.


Povinnosti organizací – revize a zkoušky

Výrobce nebo oprávněná organizace je povinna minimálně 15 dnů předem písemně oznámit TIČR dobu a místo zkoušek kotlů s konstrukčním přetlakem přesahujícím 1,6 MPa a tlakových nádob skupiny A s pracovním přetlakem větším než 2,5 MPa.

Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob smí provádět pouze revizní technik.

Tlaková zkouška musí být provedena:

 • určí – li to orgán dozoru,
 • nejpozději do 9 let od provedení předchozí tlakové zkoušky zkušebním přetlakem, pokud v průvodní dokumentaci není stanovená lhůta kratší,
 • u stabilních kotlů vždy po jejich přemístění před opětovným zahájením provozu a u všech kotlů po provozní přestávce delší než 2 roky.

O výsledku zkoušky musí být sepsán revizní záznam.

Organizace provozující kotel je povinna písemně oznámit orgánu dozoru alespoň 30 dnů předem datum jeho tlakové zkoušky.

[2]


Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Parní a horkovodní kotle

Povinnosti provozovatele

Zajistit potřebnou kvalifikovanou obsluhu kotlů s platným topičským průkazem a osvědčením. Stanovit jednoho pracovníka odpovědného za provoz kotlů, popřípadě více pracovníků (pro každou směnu nebo daný provoz). Zajistit řádnou a pravidelnou údržbu kotlů, pomocných zařízení a zařízení pro úpravu vody. Stanovit potřebný počet revizních techniků. Zajistit potřebnou odbornou způsobilost všech pracovníků podílejících se na provozu, údržbě nebo obsluze kotlů. Oznámit příslušnému oblastnímu inspektorátu práce smrtelné úrazy a všechny úrazy s hospitalizací delší než 5 dnů, popřípadě nehodové události, při kterých došlo ke zranění osob. Zajistit, aby při provozu, údržbě a obsluze kotlů byly dodržovány příslušné technické předpisy. Pro práci na kotlích a dalších zařízeních v kotelně zajistit pro zaměstnance osobní ochranné pracovní prostředky, případně i jiné prostředky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků. Vybavit pracoviště lékárničkou pro případ poskytnutí první pomoci. V určených termínech zajistit provedení revizí a zkoušek a připravit kotle k revizím a zkouškám.

Základní povinnosti obsluhy

Seznámit se s obsluhovaným kotelním zařízením a stavem plnění příkazů revizního technika. Dbát, aby se v kotelně nezdržovaly nepovolané osoby. Nevzdalovat se od obsluhovaného kotle. Provádět předepsané záznamy do provozního deníku kotle. Neprodleně nadřízenému zaměstnanci ohlásit každou poruchu nebo závadu na svěřeném kotelním zařízení a každé zranění osob. Dbát na to, aby větrací otvory pro přívod vzduchu do kotelny byly vždy otevřeny. Zajistit, aby hlavní jistič elektrické energie a hlavní ventil pro přívod plynu nebo kapalného paliva byly vždy volně přístupné. Mít vždy funkční nouzové osvětlení a ruční svítilnu. Používat detektor na zjišťování oxidu uhelnatého, pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů. Při práci používat přidělené osobní ochranné pracovní prostředky, případně i jiné prostředky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Zúčastnit se nejméně jednou za tři roky prověrky odborné způsobilosti před pracovníkem, kterého stanoví provozovatel. (Tato prověrka provozovatele nemá vliv na platnost topičského průkazu a osvědčení.) Mít platnou lékařskou prohlídku stanovenou zvláštními předpisy (vyhláška MZ č. 79/2013 Sb.).


Tlakové nádoby stabilní

Základní povinnosti provozovatele

Vypracovat provozní pokyny na podkladě pokynů pro uvádění nádob do provozu a technické dokumentace výrobce nebo dovozce nádob, jestliže charakter provozu nádoby tyto pokyny z hlediska hospodárnosti a bezpečnosti vyžaduje. Stanovit jednoho, popř. více pracovníků zodpovědných za provoz nádob. Zajistit odbornou způsobilost všech pracovníků podílejících se na provozu, obsluze, opravách, údržbě, kontrole a revizi nádob a soustavně sledovat jejich činnost. Zajistit v rámci plánované údržby provádění kontrol, revizí a zkoušek. Zajistit nové nastavení, seřízení a odzkoušení pojistných ventilů, případně zajistit jejich výměnu. Zajistit, aby při provozu, obsluze, údržbě a opravách nádob byly dodržovány příslušné předpisy, místní provozní řády, návody pro obsluhu od výrobce nádoby, pokyny, normy, jakož i příkazy a pokyny orgánů inspekce práce. Pro práci, revize a kontrolní prohlídky v nádobách zajistit potřebnou pracovní výstroj, zejména ochranné prostředky, bezpečnostní osvětlení, případně i jiné prostředky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Vybavit pracoviště lékárničkou pro případ poskytnutí první pomoci. Vést přesnou evidenci všech nádob a jejich změn, zajistit spolehlivou úschovu a přístupnost dokumentace k nádobám. Stanovit způsob vedení provozních záznamů. Zajistit odstranění zjištěných závad z průběhu provozu, po kontrole nebo revizi a zkouškách nádob. Jestliže není možnost provádět údržbu a revize vlastními pracovníky, tak tuto činnost zajistit jiným způsobem.

Základní povinnosti pracovníka odpovědného za provoz nádob

Sledovat provoz nádob z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a hospodárnosti. Zabezpečit, aby nebyly provozovány nádoby bez předepsané dokumentace, bezpečnostní výstroje, jakož i nádoby, u kterých nebyly provedeny revize a zkoušky nebo u nichž je známo, že by mohly ohrozit bezpečnost provozu nebo zdraví a život. Nahlásit všechny změny reviznímu technikovi. Sledovat a podle potřeby provádět opatření, aby byly nádoby náležitě obsluhovány, udržovány, přezkušovány a kontrolovány včetně bezpečnostní výstroje. Spolupracovat s revizním technikem na vypracování plánu revizí. Zajistit přípravu nádob k revizím, kontrolním prohlídkám a zkouškám. Dbát pokynů revizního technika.

Základní povinnosti obsluhy

Poznat, ovládat a obsluhovat všechna zařízení na pracovišti sloužící k zajištění bezpečného a hospodárného provozu a úspěšně zasáhnouti za mimořádných okolností. Dbát příkazů nadřízeného zaměstnance, pokud nejsou v rozporu s příslušnými předpisy a povinnostmi pracovníka pověřeného obsluhou. Ohlásit neprodleně každou poruchu, závadu nebo neobvyklý jev při provozu nádoby a jejího příslušenství nadřízenému zaměstnanci. Odstavit ihned nádobu z provozu při nebezpečí z prodlení nebo nepodnikne-li nadřízený pracovník opatření k okamžitému odstranění hrozícího nebezpečí. Zúčastnit se kontrol, revizí a zkoušek nádoby tak, abys jako obsluha sám znal její stav. Kontrolovat a zkoušet výstroj nádoby dle předepsaného rozsahu a o výsledku kontrol a zkoušek provést záznam. Provádět provozní záznamy podle ČSN 69 0012 nebo provozních pokynů. Dbát o pořádek a čistotu v prostoru umístění nádoby, jakož i o přístupnost tohoto prostoru. Dbát, aby se v pracovním okolí nádoby nezdržovaly nepovolané osoby. Zajistit, aby hlavní jistič elektrické energie a ovládání bezpečnostního zařízení byly vždy volně přístupné. Mít vždy funkční nouzové osvětlení (ruční svítilnu). Po ukončení směny předat dle provozních pokynů řádně zařízení svému nástupci nebo nadřízenému zaměstnanci a ohlásit jim všechny neobvyklé jevy a mimořádné okolnosti, které se vyskytly během směny u nádob. Provést nahlášení nadřízenému zaměstnanci, pokud je ti nevolno nebo se vyskytla jiná překážka, aby za tebe zajistil odborně kvalifikovanou náhradu z důvodů obsluhy. Přítomnost nadřízeného zaměstnance na pracovišti obsluhy nádob nezbavuje obsluhu zodpovědnosti za obsluhu nádob.


Tlakové nádoby k dopravě plynů

Pro používání láhví, jejich skladování, dopravu a údržbu nádob musí být vypracovány provozní pokyny k obsluze, včetně bezpečnostních zásad. Provozní pokyny musí zejména obsahovat:

 • charakteristiku používaného plynu a používaných láhví,
 • předpisy pro obsluhu láhví,
 • předpisy pro dopravu a vyprazdňování láhví.

Dále pak pokyny pro případ požáru, úniku plynu, poruchy láhví a zařízení, lhůty pro provádění kontrol a revizí, provádění údržby a také pokyny pro školení o provozních předpisech. Pro používání a skladování láhví musí být také vypracován protiplynový poplachový plán pro případ havárie a úniku plynu. Zaměstnanci, kteří vyprazdňují jednotlivé láhve, nebo jinak s nimi manipulují (skladování, doprava), musí být před pověřením touto činností prokazatelně poučeni v rozsahu pokynů k obsluze a poplachového plánu. Při dopravě láhví musí být pracovníci podle druhu plynu vybaveni ochranným oděvem, OOPP a musí mít k dispozici dostatečný počet záslepek, příslušné těsnění, potřebné nářadí a ochranné prostředky pro případ nehody.


Rizikové faktory

Při provozu a užívání vyhrazených tlakových zařízení se vyskytují obvyklá i specifická nebezpečí při pracovní činnosti. Jedná se o nebezpečí s následujícími rizikovými faktory:

 • fyzikální (výbuchy tlakových celků, mechanické faktory, vysoká prašnost, energetické rizikové faktory, riziko průmyslových nehod a havárií, únik chemických látek, tepelné faktory, hluk a vibrace),
 • chemické (únik chemických látek, poleptání chemikáliemi, riziko udušení nebo otrav kysličníkem uhelnatým),
 • ergonomické a psychologické (faktor pracovní doby směnnosti a noční práce, energetický výdej způsobený fyzicky namáhavou prací v horkém prostředí, rizika spojená s požíváním alkoholu, omamných a návykových látek),
 • kombinované (kombinace výše uvedených rizikových faktorů).[1]

Reference

 1. 1,0 1,1 Vyhrazená tlaková technická zařízení. Znalostní systém prevence rizik v BOZP, dostupné z: https://zsbozp.vubp.cz/technicka-bezpecnost/vyhrazena-technicka-zarizeni/194-tlakova-vtz/304-vyhrazena-tlakova-technicka-zarizeni.
 2. Vyhrazená tlaková zařízení. GUARD7, dostupné z http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/vyhrazena-tlakova-zarizeni


Tlaková VTZ - (Diskuse k heslu)