Řízení lidských zdrojů

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Řízení lidských zdrojů tvoří tu část podnikového řízení, která se zaměřuje na vše, co se týká člověka v pracovním procesu, tedy jeho získávání, formování, fungování, využívání, organizování a propojování jeho činností, výsledků jeho práce, jeho pracovních schopností a pracovního chování, vztahu k vykonané práci, podniku a spolupracovníkům a v neposlední řadě jeho osobního uspokojení z vykonané práce, jeho personálního a sociálního rozvoje. [1]

Podle ARMSTRONGA (2002)[2] lze řízení lidských zdrojů charakterizovat jako strategický a logicky promyšlený přístup k řízení nejcennějšího statku organizace, tj. v ní pracujících lidí, kteří jako jednotlivci i jako kolektivy přispívají k dosažení jejích cílů. Člověk již není chápán jako pouhá pracovní síla, kterou je zapotřebí nutit, kontrolovat a odměňovat za určitý pracovní výkon, nýbrž je považován za základní zdroj neustálého zlepšování a zvyšování účelnosti práce vlastní, druhých a tím i organizace jako celku. [3]

Řízení lidských zdrojů je filosofie řízení lidí založená na přesvědčení, že v důležitosti pro trvalý úspěch podnikatelské činnosti se lidským zdrojům nemůže nic vyrovnat. Účinným řízením pracovníků a těžením z jejich odborných znalostí, důvtipu a tvořivosti při plnění jasně vymezených cílů může organizace získat významnou konkurenční výhodu. [4]

Cílem řízení lidských zdrojů je zabezpečení kvantitativní stránky lidských zdrojů (počet, věková a profesní struktura a formální kvalifikace), rovněž i kvalitativní stránky (výkonnost, tvořivost, motivace a identifikace s cíli firmy). [5]

„Věřím, že jediná hra ve městě, je personální hra“ ... Moje teorie je, pokud máte správnou osobu na správném místě, nemusíte dělat nic jiného. Pokud máte špatnou osobu v práci, není možný žádný systém řízení. Je známo, že člověk správný je ten, který vám může ušetřit.[6]


Reference

  1. KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 3. vyd.Praha: Management Press, 2001, 367 s. ISBN 80-7261-033-3.
  2. ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2002, 856 s. ISBN 80-247-0469-2.
  3. SÝKORA, Evžen. Personální management: Řízení a rozvoj lidských zdrojů. 1. vydání. Praha: Czech Management Institut, 1999. 84 s.
  4. DYTRT, Zdeněk. Dobré jméno firmy. 1. vydání. Praha: Alfa Publishing, 2006. 137 s. ISBN 80-86851-45-1.
  5. KLEIBL, J., DVOŘÁKOVÁ, Z., ŠUBRT, B. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001, 264 s. ISBN 80-7119-389-2.
  6. SCHULER, Randall ; GAINING, MacMillan. Competitive Advantage through Human Resource Management Practices . Human resource management [online]. 2007, 3, [cit. 2011-01-06]. Dostupný z WWW: <http://www.rci.rutgers.edu/.


Řízení lidských zdrojů - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Human resource management