Organizace práce

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Vztahy lidí v pracovním systému nebo pracovních systémech.[1]
  2. Vzájemné působení osob v jednom pracovním systému nebo ve více pracovních systémech.[2]
  3. Organizace práce se zabývá uspořádáním vztahů v pracovním systému, tj. vztahů mezi člověkem jako pracovní silou, pracovním prostředkem a pracovním předmětem. Úkolem organizace práce je dosáhnout dobré účinnosti pracovního systému (vysokého výkonu, dobré kvality výstupů, nízkých nákladů, krátké průběžné doby a vysoké flexibility) a vytvořit vhodné pracovní podmínky pro člověka, zajistit ochranu jeho života a zdraví, využití kvalifikace, dovedností a schopností a umožnit jeho rozvoj. Organizace práce je součástí technologicko-organizačního projektování. Ve výrobním procesu řeší problémy spojené s organizací práce útvar zabývající se přípravou výroby, u technicko-hospodářských pracovníků útvar často označovaný jako organizace a technika řízení. [3]
  4. Organizaci práce lze charakterizovat tak, že jde o opatření, jehož prostřednictvím lidé, pracoviště a procesy dostávají určitou strukturu, návaznost a řád/systém, jehož cílem je výkon efektivní, bezpečné a zdraví neohrožující práce. Aby tento řád dobře fungoval, musí v něm dobře pracovat informační systém, který umožňuje včas podchytit slabiny, výpadky, nedostatky apod., na které je třeba včas reagovat. Chod tohoto řádu musí být zabezpečen jak lidským potenciálem (zaměstnanci, management), tak materiálem a technickým a jiným vybavením.[4]


Reference

  1. ISO/TC 159/SC4
  2. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.
  3. DVOŘÁKOVÁ, Zuzana ...[et al.]. Slovník pojmů k řízení lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, 2004. ISBN 80-7179-468-6.
  4. JANÁKOVÁ, Anna. Organizace práce a pracovní postupy. BOZPProfi.cz [online]. Dashöfer Holding, 12.9.2016 [cit. 2019-05-09]. Dostpný z: https://www.bozpprofi.cz/33/organizace-prace-a-pracovni-postupy-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4Ep_FUjZLTuw8slsG1CaGCRU/


Organizace práce - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Work Organization Arbeitsorganisation Organisation du Travail