Analýzy rizik

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
 1. Identifikace nežádoucích událostí, které vedou k realizaci rizika, analýza mechanismů, kterými tyto nežádoucí události mohou vzniknout a obvykle odhad velikosti a pravděpodobnosti nebo jakýchkoliv škodlivých účinků.
 2. Proces analýzy nebezpečí (zdroje rizika) při určité činnosti, v určitém systému a odhad (ocenění) úrovní rizika pro lidi, životní prostředí (včetně hospodářských zvířat) a majetek, které toto nebezpečí (zdroj rizika) představuje. Výsledky analýzy rizika pak lze použít pro hodnocení rizika (viz hodnocení rizik). Analýza rizika může být kvalitativní, semikvantitativní nebo kvantitativní. Postup analýzy rizika pro účely prevence havárií obecně obsahuje tyto části:
  • Definice analýzy, stanovení hloubky studie,
  • Popis analyzovaného systému, objektu a zařízení a vymezení jeho hranic,
  • Identifikace a popis nebezpečí (zdrojů rizika),
  • Relativní ocenění závažnosti zdrojů rizika, výběr zdrojů rizika,
  • Identifikace možných příčin havárie – určení příčin poruch, podmínek a situací s potenciálem způsobit havárii,
  • Identifikace a definice možných scénářů nehod (nebezpečných událostí), které mohou vyústit v havárii, výběr reprezentativních scénářů havárie,
  • Odhad (ocenění) následků scénářů havárií,
  • Odhad (ocenění) pravděpodobnosti scénářů havárií,
  • Odhad (ocenění) rizika (stanovení míry rizika),
  • Prezentace rizika. [1]
 3. Metoda, kterou se zjišťuje, jaká je pravděpodobnost, že dojde k nežádoucí události a jaké budou její důsledky. Spočívá v identifikaci nebezpečí a ohrožení a ve vyhodnocení rizik. Základem pro provedení analýzy je určení objektu posouzení (zda se bude posuzovat stroj, technologie, pracovní činnost, pracovní prostředí apod.) a zjištění základních parametrů posuzovaného systému. Analýza rizik je součástí procesu posuzování rizik. [2]
 4. Analýza rizika je systematické sledování všech faktorů pracovního prostředí a pracovních podmínek z hlediska zátěže lidského zdraví, bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců při práci a předpověď možností vzniku pracovních úrazů, nemocí z povolání či jiných poškození zdraví souvisejících s práci a pracovními podmínkami.

Kvalitně prováděná analýza rizik vyžaduje zvládnout tři na sebe navazující procesy:

 • identifikaci nebezpečí (stanovení možných hrozeb),
 • kvantifikaci rizika (vyhodnocení hodnoty pravděpodobnosti hrozeb a vyhodnocení výše ztrát),
 • tvorbu plánu řízení rizika a faktické řízení rizik (jaká bude reakce na riziko, tedy zda bude akceptováno nebo sníženo, pojištěno apod.).
 • hodnocení kroků a postupů výše uvedených bodů

Při identifikaci nebezpečí na pracovišti je nutno brát v úvahu:

 • situaci nebo události, popřípadě kombinaci okolností, které by mohly být příčinou úrazu nebo onemocnění
 • charakter potenciálního úrazu nebo onemocnění, odpovídající příslušné činnosti, výrobku nebo službě
 • dřívější úrazy, nehody a onemocnění[3]

Reference

 1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.
 2. HATINA, Teodor...[et al.]. Terminologický slovník bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci : 1. časť A-E. Bezpečná práce, 2007, roč. 38, č. 3, s. 19-39.
 3. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.Analýzy rizik - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Hazard Analysis (HAZAN) Gefahrenanalyse (HAZAN) Analyse des risques Hazan (HAZAN))