Audit systému řízení BOZP

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Proces systematického prozkoumávání činností uskutečňovaných v organizacích v zájmu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jejích výsledků. Účelem je posoudit, zda jsou v souladě s politikou BOZP, jejími cíli a naplánovanými opatřeními a zda jsou dostatečně účinné.

Audit umožňuje získat informace nejen o tom, co je v oblasti BOZP, řízení a kontroly nedostatečné, ale také o tom, v čem spočívají příčiny zjištěných nedostatků a jak je možné dosáhnout nápravy.

Z hlediska rozsahu může audit zahrnovat hodnocení všech prvků systému řízení BOZP aneb se zaměřit na vybrané systémové prvky. Předmětem auditu může být organizace jako celek anebo organizační složka podniku. Podle druhu může být audit:

  • externí - vykonávají nezávislí externí experti (auditoři),
  • interní - zabezpečují zpravidla vyškolení zaměstnanci organizace, případně jiné osoby v zastoupení organizace.


Audit systému řízení BOZP - (Diskuse k heslu)