Bezpečnost výrobků

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Bezpečnost výrobků, jak ji obecně vymezuje uvedený zákon, je prvotním kvalitativním ukazatelem předmětu příslušných smluv, které se řídí také obchodním zákoníkem a jeho závaznost pro smluvní partnery vyplývá zejména ze společného ustanovení § 759 obch. zák., podle něhož, pokud ve smlouvě - jejímiž stranami jsou osoby mající sídlo nebo místo podnikání, popř. bydliště na území ČR nebo jež mají na tomto území podnik nebo organizační složku - je stanovena jakost v rozporu s ustanoveními právních předpisů, platí pro určení jakosti ustanovení těchto právních předpisů v jakosti přípustné k užívání.[1] Bezpečný výrobek je takový, který neohrožuje tzv. oprávněný zájem. To znamená, že pokud je užíván pro účel, k němuž je určen a jeho uživatel dodržuje bezpečnostní pokyny výrobce, nezpůsobí svému uživateli újmu na životě, zdraví, dále na movitém a nemovitém majetku a na životním prostředí.

Právo EU

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o všeobecné bezpečnosti výrobků,a navazující:
 • Nařízení Rady 339/93/EHS o kontrolách shody s předpisy o bezpečnosti výrobků v případě výrobků dovážených ze třetích zemí,
 • Rozhodnutí Komise 2004/905/ES, kterým se stanoví pokyny pro oznamování nebezpečných spotřebitelských výrobků jejich výrobci a distributory příslušným orgánům členských států v souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES,
 • Rozhodnutí Komise 2005/718/ES o souladu některých norem s obecným požadavkem na bezpečnost podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES a se zveřejněním odkazů na ně v Úředním věstníku,
 • Rozhodnutí Komise 2004/418/ES, kterým se stanoví obecné zásady pro řízení systému Společenství pro rychlou výměnu informací (RAPEX) a pro oznámení předkládaná v souladu s článkem 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES.

Národní právo

 • Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, v platném znění,a navazující:
 • Nařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informací o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků,
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění,
 • Nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech a poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, v platném znění.

Cíle zákona

Tento zákon, který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 102/2001 Sb. a po několika novelách je považován za zcela kompatibilní se směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2001/95/ES o všeobecné bezpečnosti výrobků, má za cíl zajistit, aby výrobky uváděné na trh nebo do oběhu byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pro spotřebitele bezpečné.

Požadavky na bezpečnost

Obecně platí, že bezpečným výrobkem je takový výrobek, který za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití nepředstavuje po dobu stanovenou výrobcem nebo po dobu obvyklé použitelnosti nebezpečí, nebo jehož užití představuje pro spotřebitele vzhledem k bezpečnosti a ochraně zdraví pouze minimální nebezpečí při užívání výrobku. Mezi sledovaná kriteria pak patří zejména:

 • konstrukční řešení výrobků,
 • dostupnost a srozumitelnost návodu, včetně jeho obsahu, který by měl podat spotřebiteli řádné informace nejen o vlastnostech prodávaných výrobků a o způsobu použití a údržby, včetně vymezení prostředí užití, ale i o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby (což neplatí v případě zřejmých nebo obecně známých skutečností) či o způsobu jeho likvidace – a musí být vždy v českém jazyce,
 • dále způsob značení a balení, vliv na další společně užívané výrobky, způsob předvádění výrobku a v neposlední řadě i míra rizika speciálně pro děti a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Za bezpečný výrobek se považuje takový výrobek, který splňuje buď konkrétní požadavky stanovené v právním předpisu přejímajícím právo Evropských společenství (například v nařízení vlády k zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů);nebo který je ve shodě s příslušnými předpisy členského státu Evropské unie, na jehož území je uveden na trh;popř. s českou technickou normou;nebo u kterého výrobce prokáže odpovídající úroveň ochrany bezpečnosti a zdraví spotřebitele jiným věrohodným způsobem. Každý výrobce je povinen uvádět na trh pouze bezpečné výrobky. Distributor pak nesmí distribuovat takové výrobky uvedené na trh, o nichž na základě svých informací a odborných znalostí ví nebo může předpokládat, že požadavkům na bezpečnost výrobků neodpovídají.[2]

Reference


Bezpečnost výrobků - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy:
Product Safety Gefahrlosigkeit der Erzeugnisse (e)