Bezpečnostní předpisy

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Soustava předpisů, která tvoří právní úpravu ochrany člověka v pracovním procesu i ostatních aspektech bezpečnosti práce. Jsou to předpisy, které obsahují závazné, resp. platné ustanovení (příkazy, zákazy, pokyny, limity, parametry kritéria, postupy, doporučení apod.) mající za cíl vytvoření předpokladů pro bezpečnost práce. Tyto předpisy upravují např. základní bezpečnostní požadavky, požadavky bezpečnosti technických zařízení a technologií, pracovní prostředí, bezpečnou manipulaci s hořlavinami, výbušninami, jedy a látkami, které jsou zdraví škodlivé, dále podmínky práce žen a mladistvých, požadavky bezpečného chování člověka na pracovišti apod. Bezpečnostní aspekty zařízení a objektů jsou předmětem právní úpravy v jednotlivých etapách jejich existence. Vztahují se na proces vzniku zařízení, tj. na vývoj, konstrukci, projektování, výrobu, výstavbu, uvedení do provozu, zkoušení i na jejich bezpečný provoz. Je jimi řešený bezpečný provoz výrobních zařízení, ale též předpoklady bezpečného používání vybraných produktů.[1]
  2. Předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, předpisy o bezpečnosti technických zařízení a normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.[2]


Reference

  1. HATINA, Teodor...[et al.]. Terminologický slovník bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci : 1. časť A-E. Bezpečná práce, 2007, roč. 38, č. 3, s. 19-39.
  2. Zákoník práce, § 273
Bezpečnostní předpisy - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Safety regulation Sicherheitsvorschrift (e) Prescription de sécurité (f)