Biologická rizika

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Biological risks)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Biologická zdravotní rizika vznikají v důsledku kontaktu s bakteriemi, viry, houbami, jinými mikroorganismy a s nimi souvisejícími toxiny. Tyto mikroorganismy jsou v přírodě rozšířené a představují potenciální nebezpečí pro lidské zdraví.

Evropská unie [1] usiluje o zaručení vysoké úrovně ochrany zdraví a minimalizaci rizika vystavení vlivu potenciálně škodlivých biologických činitelů. Činí tak prostřednictvím jednak koordinovaného a komplexního přístupu k politice hygieny potravin, aby byla zajištěna biologická bezpečnost potravin, a dále koordinovanými reakcemi na hrozby vyvolané přenosnými chorobami, přičemž zlepšuje sdílení informací mezi členskými státy EU a Evropskou komisí, včetně využití informatiky pro včasné varování a reakci. [1]

Na posuzování rizik, která představují biologické činitele, se specializuje Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) se sídlem ve Stockholmu, jež poskytuje unii poradenství ohledně vhodných možností reakce na tato rizika [1]. S tímto souvisí také v poslední době hrozba záměrných útoků s využitím biologických činitelů – bioterorismus (viz heslo biologické ohrožení).

Rozeznáváme 4 stupně biologického rizika. Podle patogenity, ohrožení zdravotnického personálu a možností léčby a profylaxe se biologická činidla klasifikují do 4 skupin: BSL 1 až 4 (Biological Safety Level), jež vyžadují jistý stupeň zabezpečení proti nákaze jimi a jejich šíření. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci vydala stručný informační materiál „Odborná prognóza vznikajících biologických rizik souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci (BOZP)[2], kde se uvádí, že nejvíce zdůrazňované obavy jsou v souvislosti s možností celosvětové epidemie a s výskytem organismů odolných vůči léčivým přípravkům.


Reference

  1. Zdraví–EU : portál EU o veřejném zdraví [online]. Evropská unie, poslední aktualizace 05/03/2009 [cit. 2009-03-06]. Dostupný na www: <http://ec.europa.eu/health-eu/my_environment/biological_risks/index_cs.htm>.
  2. <http://cz.osha.europa.eu/publications/files/fact68_cs.pdf>


Biologická rizika - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Biological risks Biologische Risikos Biologique risque