Chemické faktory

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Chemical factors)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Tato oblast faktorů zahrnuje organické i anorganické sloučeniny v čistém stavu i ve směsích. Chemické sloučeniny v pracovním prostředí vstupují do organismu nejčastěji dýchacími cestami (ve formě plynů, par nebo pevných či kapalných aerosolů - dýmu, prachu, mlhy), dále pokožkou nebo požitím. Velikost expozice chemickým sloučeninám se zjišťuje nejčastěji jejich stanovením přímo v pracovním ovzduší, které zohledňuje vstup inhalační cestou. Biologické monitorování (stanovení výchozích látek nebo produktů jejich přeměny, obvykle v moči nebo krvi) zachycuje vstup do organismu všemi cestami.

V pracovním ovzduší se chemické látky vyskytují buď ve formě tuhých a kapalných aerosolů, anebo ve formě plynné.

Účinkem se rozumí projev interakce látky s organismem, biologická změna vyvolaná nebo související s působením škodliviny. Vystavení organismu účinku chemické látky je expozice účinku chemické látky. Dávka je množství chemické látky škodlivé zdraví, které proniklo do organismu. Rozlišují se:

  • místní účinky chemických látek škodlivých zdraví - účinky v místě kontaktu chemické škodliviny s tkání,
  • celkové účinky chemických látek škodlivých zdraví - látka při vstupu do organismu proniká do ostatních struktur a orgánů člověka. [1]

Reference

  1. Chemické faktory. Znalostní systém prevence rizik v BOZP, dostupné z: https://zsbozp.vubp.cz/pracovni-prostredi/rizikove-faktory/chemicke-faktory/278-chemicke-faktory-2.


Chemické faktory - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Chemical factors Chemische Faktoren Facteurs chimiques