Adaptačně-integrační kurz

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Adaptačně integrační kurz je kurz, díky kterému se cizinci seznámí s právy a povinnostmi vyplývajícími z jejich pobytu na území České republiky. Součástí kurzu je také seznámení cizince se základními hodnotami ČR, místními poměry a s kulturními zvyklostmi. Cizincům je též představen seznam institucí a organizací, které poskytují cizincům bezplatné poradenství či kam chodit navštěvovat jazykové kurzy. Veškeré informace k tomuto kurzu se účastník dozví z tohoto odkazu: https://www.vitejtevcr.cz/.

Kurz je veden lektorem v českém jazyce, ovšem díky současné přítomnosti tlumočníka je pak kurzu možno rozumět i v angličtině, ruštině, ukrajinštině, španělštině, francouzštině, srbštině, mongolštině, arabštině a vietnamštině. Celý kurz trvá 4 hodiny a stojí 1500 Kč, pokud jde o veřejný kurz.

Povinnost absolvovat tzv. adaptačně integrační kurz platí pro cizince, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky. Stejná povinnost platí i pro cizince, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území České republiky.

V případě, že občan třetí země získal povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR až po 1. 1. 2021 a vztahuje se na něj některá z výjimek, může mu povinnost absolvovat adaptačně integrační kurz vzniknout v budoucnu, pokud se změní účel jeho dlouhodobého pobytu. Pokud se tak stane, je nutné splnit povinnost absolvovat kurz do jednoho roku od dokončení změny účelu pobytu tím, že danému cizinci je vydáno povolení k dlouhodobému pobytu. Jestliže cizinec povinnost v dané lhůtě nesplní, vystavuje se riziku udělení pokuty až do výše 10.000 Kč.


Kdo musí kurz absolvovat?

Povinnost se vztahuje na každého cizince, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území, a to podle § 42 nebo § 45 zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Stejně tak se tato povinnost vztahuje na každého cizince, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území podle § 66 nebo § 67 dříve uvedeného zákona. Kurz musí tedy absolvovat každý cizinec, kterému bylo vydáno:

 • povolení k dlouhodobému pobytu na území,
 • povolení k dlouhodobému pobytu na území z důvodu změny účelu jeho pobytu,
 • povolení k trvalému pobytu na území z humanitárních důvodů, zejména jde-li o cizince, který je manželem azylanta a manželství vzniklo před vstupem azylanta na území, nezletilým dítětem azylanta nebo dítětem závislým na jeho péči, nepožádalo-li o udělení azylu, anebo jde-li o cizince, který v minulosti byl státním občanem České republiky,
 • povolení k trvalému pobytu na území z důvodů hodných zvláštního zřetele,
 • povolení k trvalému pobytu na území, je-li pobyt cizince v zájmu České republiky,
 • povolení k trvalému pobytu na území, jde-li o dítě cizince s povoleným trvalým pobytem na území České republiky a bylo-li důvodem žádosti společné soužití těchto cizinců na území,
 • povolení k trvalému pobytu na území poté, co předchozí povolení k trvalému pobytu vydané tomuto cizinci bylo zrušeno, když nepřetržitě po dobu šesti let pobýval mimo území České republiky, resp. když nepřetržitě po dobu delší než dvanáct měsíců pobýval mimo území států Evropské unie,
 • povolení k trvalému pobytu po čtyřech letech nepřetržitého pobytu na území, jde-li o cizince pobývajícího na území po ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany.


Cizinec, který již kurz absolvoval nebo mu bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu podle § 66 nebo § 67 výše uvedeného zákona přede dnem 1. 1. 2021 za podmínky, že toto povolení bylo také k 1. 1. 2021 platné, nemusí adaptačně integrační kurz absolvovat. Tato povinnost se též nevztahuje na cizince, který:

 • drží povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia (kódy účelů pobytu "21", "22", "23" a "30"),
 • drží povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území (kód účelu pobytu "88"),
 • drží povolení k dlouhodobému pobytu, vydaného Ministerstvem zahraničních věcí České republiky,
 • drží povolení k dlouhodobému pobytu, vydaného Ministerstvem zahraničních věcí České republiky,
 • pobývá na území České republiky na základě karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance (kódy účelů pobytu "79") nebo
 • pobývá na území České republiky na základě karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie (kód účelu pobytu "80").


Povinnost absolvovat kurz se taktéž nevztahuje na cizince, který v den nabytí právní moci rozhodnutí o vydání povolení k pobytu nedovršil věku 15 let anebo který v tento den již dovršil věku 61 let. Stejně tak nemusí kurz absolvovat ani držitelé zaměstnaneckých a modrých karet vydaných v rámci vládních programů Vysoce kvalifikovaný zaměstnance a Klíčový vědecký personál.

Na občany Evropské unie ani na jejich rodinné příslušníky a na rodinné příslušníky občanů ČR se povinnost absolvovat adaptačně integrační kurz nevztahuje.


Kde se kurzy konají?

Adaptačně-integrační kurzy vedou centra na podporu integrace cizinců, kterých je na území ČR celkem 18 a je na výběru cizince, ve kterém z nich kurz absolvuje. Veškeré důležité informace se účastník kurzu dozví na těchto stránkách: http://www.integracnicentra.cz/.


Jak se přihlásit?

Adaptačně-integrační kurzy jsou dvojího druhu - buď se jedná o kurz určený pro veřejnost nebo o kurz neurčený pro veřejnost. Na kurz určený pro veřejnost se cizinec hlásí tak, že:

 1. provede registraci na portálu https://frs.gov.cz/,
 2. uhradí poplatek 1500 Kč a obdrží potvrzení o úhradě,
 3. přihlásí se na konkrétní kurz a obdrží o této přihlášce potvrzení e-mailem.


Kurzy neurčené pro veřejnost jsou pořádány na základě nabídek právnických osob ve spolupráci s centrem na podporu integrace cizinců. Zde je opět nutné se zaregistrovat na portálu https://frs.gov.cz/. Následné kroky jako je platba, organizace a účast cizinců na kurzu si pak zajišťuje daná právnická osoba sama. Státu hradí částku 800 Kč vždy právnická osoba, nikdy účastník přímo.


Jaké jsou podmínky absolvování kurzu?

Cizinec se musí v den konání kurzu dostavit do místa konání, předložit zde průkaz o povolení k pobytu (ePKP) a podepsat se na prezenční listinu. Cizinec se musí účastnit po celou dobu trvání (4 hodiny). Kurz není zakončen žádnou formou zkoušky ani testem. Výstupem z absolvování kurzu je pak doklad o absolvování tohoto kurzu.[1][2][3]


Reference

 1. Adaptačně-integrační kurzy [online]. Ministerstvo vnitra České republiky, 20. ledna 2022 [cit. 2022-03-01] Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/adaptacne-integracni-kurzy.aspx.
 2. Adaptačně integrační kurzy: vítejte v České republice [online]. Ministerstvo vnitra České republiky [cit. 2022-04-01]. Dostupné z: https://www.vitejtevcr.cz/cs/.
 3. Internetové objednávání pro cizince [online]. Ministerstvo vnitra České republiky, ©2022 [cit. 2022-03-01]. Dostupné z: https://frs.gov.cz.


Externí odkazyAdaptačně-integrační kurz - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Adaptation and integration course Integrationskurs Cours d’adaptation et d’integration