Diskriminace na základě státní příslušnosti

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Diskriminace na základě státní příslušnosti znamená odlišné zacházení s příslušníky jiných států (cizinci) oproti vlastním státním občanům. Na základě obecného mezinárodního práva nemusí státy v zásadě poskytovat rovné zacházení cizincům, musí jen dodržovat tzv. minimální cizinecký standard. Mezinárodními smlouvami si však mohou státy mezi sebou dohodnout, že budou v určitých oblastech poskytovat rovné zacházení (nazývané též „národní režim“) občanům smluvních států. V takových případech je pak diskriminace těchto občanů na základě jejich státní příslušnosti zakázána.

Na zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti klade velký důraz právo Evropské unie. Tento zákaz platí ve vztahu k občanům členských států (občanům EU) a také ve vztahu k právnickým osobám, které mají příslušnost členských států. Zákaz se vztahuje na oblasti v působnosti práva EU (čl. 18 Smlouvy o fungování Evropské unie). Konkrétně to znamená, že např. občané jiných členských států mají přístup na trh práce v ČR stejný jako občané ČR. Nepotřebují tedy žádné pracovní povolení a mají právo na stejnou odměnu za práci či jiné pracovní podmínky jako občané ČR (čl. 45 Smlouvy o fungování Evropské unie). Pokud je přesto občan jiného členského státu EU v ČR diskriminován, může se obrátit se svými nároky na český soud. Právo na rovné zacházení při zaměstnávání v ČR mají také rodinní příslušníci občanů EU bez ohledu na svou státní příslušnost, jak to požaduje tzv. pobytová směrnice (směrnice 2004/38/ES). Diskriminace na základě státní příslušnosti je v českém právu zakázána obecně tzv. antidiskriminačním zákonem (zákon č. 198/2009 Sb.).[1][2][3][4]

Reference

  1. Smlouva o fungování Evropské unie. Úřední věstník Evropské unie [online]. 26.10.2012, C 326/47 [cit. 2021-08-20]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FI.
  2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS. Úřední věstník Evropské unie [online]. 30.4.2004, L 158/77 [cit. 2021-08-20]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0038&from=CS.
  3. Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů
  4. KUNERTOVÁ, T. Pracovník v Evropské unii. Praha: Leges, 2015. 160 s.Diskriminace na základě státní příslušnosti - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Discrimination based on nationality Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit Discrimination en raison de la nationalité