Mez výbušnosti plynů a par

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Dolní mez výbušnosti plynů a par: Podle ČSN 65 0201 nejnižší koncentrace směsi hořlavých plynů nebo par se vzduchem nebo jiným oxidovadlem, při které je tato směs již výbušná.
  2. Horní mez výbušnosti plynů a par: Podle ČSN 65 0201 nejvyšší koncentrace směsi hořlavých plynů nebo par se vzduchem nebo jiným oxidovadlem, při které je tato směs ještě výbušná.

[1]


Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016. 87 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/images/soubory/prevence-zavaznych-havarii/metodiky/vykladovy-terminologicky-slovnik-11-2016-final.pdf>.


Mez výbušnosti plynů a par - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Threshold of explosivity of gases and fumes Explosionsgrenze von Gasen und Dämpfen (e) Limite d´explosibilité des gaz et des vapeurs (f)