Kategorie:Požární ochrana

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

V požární ochraně je každý zaměstnanec povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob a poškození majetku zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů. Při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek a při manipulaci s otevřeným ohněm. To zahrnuje dodržování předpisů o požární ochraně (zákona, vyhlášek, příslušných norem aj.), návodů a pokynů výrobce nebo obchodní organizace.

Při zdolávání požáru a jiných mimořádných událostí je zaměstnanec povinen poskytnout přiměřenou a potřebnou věcnou pomoc, nevystaví-li tím vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost.

Dále je povinen plnit příkazy a dodržovat zákazy na označených místech (zejména bezpečnostní a požární tabulky).

Nesmí provádět práce nebo činnosti, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost pro výkon takových prací. Rovněž nesmí poškozovat nebo zneužívat přenosné hasicí přístroje a jiné věcné prostředky požární ochrany. Musí udržovat volné chodby, schodiště a zejména vyznačené únikové cesty.

Nesmí se kouřit a používat otevřený oheň v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru. (Místa se zvýšeným nebezpečím požáru jsou taková, kde se nachází větší množství hořlavých hmot a jejich charakter umožňuje rychlé šíření požáru, například knihovny, archivy, truhlárny, sklady hořlavých kapalin apod.)

Je zakázáno používat ve všech prostorách neschválené elektrické nebo tepelné spotřebiče.